Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Community Healthcare Trust Công bố Ngày Công bố Thu nhập Quý 3 và Cuộc Gọi Hội nghị

76 Community Healthcare Trust Announces Third Quarter Earnings Release Date And Conference Call

FRANKLIN, Tenn., 4 tháng 10 năm 2023 – Community Healthcare Trust Incorporated (NYSE: CHCT) hôm nay thông báo rằng vào tối thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023, sau khi thị trường đóng cửa, công ty sẽ báo cáo kết quả cho quý III năm 2023.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, lúc 9:00 sáng Giờ Trung tâm, Community Healthcare Trust sẽ tổ chức một cuộc họp qua điện thoại để thảo luận về kết quả thu nhập, các hoạt động hàng quý, hoạt động chung của Công ty và xu hướng ngành. Đồng thời, một webcast về cuộc họp qua điện thoại sẽ có sẵn cho các bên quan tâm thông qua một liên kết internet tại www.chct.reit dưới phần Quan hệ Nhà đầu tư.

Chi tiết cuộc họp qua điện thoại

Số điện thoại trong nước: 1-888-347-1332

Số điện thoại quốc tế: 1-412-902-4278

Canada miễn phí: 1-855-669-9657

Chi tiết cuộc họp lại qua điện thoại

Số điện thoại trong nước: 1-877-344-7529

Số điện thoại quốc tế: 1-412-317-0088

Canada miễn phí: 1-855-669-9658

ID hội nghị: 7731167

Community Healthcare Trust Incorporated là một quỹ đầu tư bất động sản tập trung vào việc sở hữu các bất động sản sinh lời liên quan chủ yếu đến việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú trong các thị trường con mục tiêu của chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty đã đầu tư khoảng 991,2 triệu USD vào 184 bất động sản (bao gồm một phần của một tài sản được hạch toán như một hợp đồng cho thuê kiểu bán hàng). Các tài sản này nằm ở 34 bang, với tổng diện tích khoảng 4,0 triệu feet vuông.

Lưu ý Cảnh báo liên quan đến Các Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Ngoài các thông tin lịch sử có trong đó, các vấn đề thảo luận trong thông cáo báo chí này có thể bao gồm “các tuyên bố hướng về tương lai” theo định nghĩa của Phần 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, và Phần 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, được sửa đổi, theo các điều khoản miễn trừ an toàn của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố hướng về tương lai nói chung có thể xác định được bằng cách sử dụng thuật ngữ hướng về tương lai như “tin tưởng”, “mong đợi”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “tìm kiếm”, “khoảng”, “dự định”, “kế hoạch”, “ước tính”, “dự kiến” hoặc các từ ngữ hướng về tương lai khác, bao gồm cả phần phủ định của chúng. Các tuyên bố hướng về tương lai dựa trên một số giả định nhất định và có thể bao gồm các kỳ vọng, kế hoạch và chiến lược trong tương lai, các dự báo và dự đoán tài chính hoặc các thông tin hướng về tương lai khác. Do đó, các tuyên bố hướng về tương lai của Công ty phản ánh niềm tin hiện tại của ban quản lý và dựa trên thông tin hiện có cho ban quản lý. Bởi vì các tuyên bố hướng về tương lai liên quan đến các sự kiện trong tương lai, chúng mang tính không chắc chắn, rủi ro và thay đổi trong các điều kiện khó dự đoán và nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Community Healthcare Trust Incorporated (Công ty). Do đó, kết quả và tình hình tài chính thực tế của Công ty có thể khác biệt đáng kể so với những gì được chỉ ra trong các tuyên bố hướng về tương lai đó. Một số yếu tố có thể dẫn đến sự khác biệt bao gồm: sự biến động chung của thị trường vốn và giá thị trường cổ phiếu phổ thông của Công ty, thay đổi chiến lược kinh doanh của Công ty, khả năng tiếp cận, các điều khoản và triển khai vốn, khả năng Công ty tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại tại hoặc trước khi đáo hạn với các điều khoản thuận lợi, hoặc không tái cấp vốn, thay đổi trong ngành bất động sản nói chung, lãi suất hoặc nền kinh tế nói chung, các diễn biến bất lợi liên quan đến ngành chăm sóc sức khỏe, thay đổi các quy định của chính phủ, mức độ và bản chất của cạnh tranh của Công ty, khả năng hoàn thành các thương vụ đang được ký kết, thiên tai hoặc thời tiết cực đoan và các hiệu ứng vật lý của biến đổi khí hậu, sự xuất hiện của các sự cố mạng, ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu và quốc gia cũng như các doanh nghiệp do lạm phát gia tăng, lãi suất tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng, điều kiện lao động, và/hoặc xung đột giữa NgaUkraine, và các yếu tố khác được mô tả trong phần có tiêu đề “Các Yếu tố Rủi ro” trong Báo cáo thường niên của Công ty trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, và các tài liệu khác mà Công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ theo thời gian. Do đó, độc giả nên cẩn thận không đặt niềm tin quá mức vào các tuyên bố hướng về tương lai được đề cập ở đây vào ngày ra thông cáo báo chí này. Công ty dự định các tuyên bố hướng về tương lai này chỉ nói về thời điểm của thông cáo báo chí này và không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng về tương lai, cho dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai, hoặc các lý do khác, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

LIÊN HỆ: Bill Monroe, 615-771-3052

NGUỒN Community Healthcare Trust, Inc.