Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Dorian LPG Ltd. Cập nhật tình hình quý 2 năm 2024 và thông báo ngày báo cáo tài chính và hội nghị quý 2 năm 2024

Dorian LPG Ltd. Provides Update for Second Quarter 2024 and Announces Second Quarter 2024 Earnings and Conference Call Date

STAMFORD, Conn., Oct. 26, 2023 — Công ty Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG) (công ty “Dorian LPG”) hôm nay đã cập nhật dự báo tài chính và hoạt động cho quý kết thúc 30 tháng 9 năm 2023. Công ty dự kiến sẽ phát hành thông cáo báo chí vào thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023 trước giờ mở cửa thị trường, công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý kết thúc 30 tháng 9 năm 2023.

Hội nghị công bố kết quả

Một hội nghị điện thoại sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 2 tháng 11, 2023 lúc 10:00 giờ sáng giờ miền Đông. Hội nghị có thể truy cập trực tiếp bằng cách gọi số 1-855-327-6837, hoặc cho người gọi quốc tế, 1-631-891-4304, và yêu cầu tham gia cuộc gọi của Dorian LPG.

Một buổi webcast trực tiếp của hội nghị cũng sẽ có sẵn dưới phần nhà đầu tư tại www.dorianlpg.com.

Một bản ghi âm sẽ có sẵn lúc 1:00 chiều cùng ngày và có thể truy cập bằng cách gọi 1-844-512-2921, hoặc cho người gọi quốc tế, 1-412-317-6671. Mã số cho bản ghi âm là 10022682. Bản ghi âm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 9 tháng 11 năm 2023, lúc 11 giờ 59 tối giờ miền Đông.

Dự báo cho quý kết thúc 30 tháng 9 năm 2023

Các dữ liệu tài chính chưa kiểm toán dưới đây cho quý kết thúc 30 tháng 9 năm 2023 là sơ bộ và dựa trên thông tin hiện có của Công ty tại thời điểm này. Các dữ liệu tài chính đã được lập bởi và là trách nhiệm của ban quản lý Công ty và không trình bày toàn bộ thông tin cần thiết về tình hình tài chính của Công ty vào 30 tháng 9 năm 2023 và kết quả hoạt động ba tháng kết thúc 30 tháng 9 năm 2023. Dựa trên thông tin hiện có của Công ty tại thời điểm này, Công ty dự kiến cho quý kết thúc 30 tháng 9 năm 2023:

Doanh thu tương đương thời hạn thuê(1) dự kiến nằm trong khoảng

142.500.000 USD 144.500.000 USD

Chi phí vận hành tàu (bao gồm chi phí bảo dưỡng định kỳ) dự kiến nằm trong khoảng

20.000.000 USD 22.000.000 USD

Chi phí thuê tàu dự kiến nằm trong khoảng

11.900.000 USD 12.300.000 USD

Chi phí quản lý chung (không tính chi phí dựa trên cổ phiếu và một số khoản thưởng tiền mặt)

5.900.000 USD — 6.100.000 USD

Chi phí dựa trên cổ phiếu và một số khoản thưởng tiền mặt dự kiến nằm trong khoảng

7.300.000 USD — 7.700.000 USD

Số ngày lịch

1.932

Số ngày thuê tàu

416

Số ngày có thể sử dụng

2.284

Số ngày hoạt động

2.203

Tỷ lệ sử dụng

96,5%

Tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn

190.000.000 USD 194.000.000 USD

Nghĩa vụ nợ dài hạn(2)

635.100.000 USD 639.100.000 USD

(1)

Doanh thu tương đương thời hạn thuê (“TCE”) là một biện pháp phi tiêu chuẩn. Xin tham khảo việc điều chỉnh doanh thu sang doanh thu TCE được đưa ra trong thông cáo báo chí này.