Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Global Net Lease, Inc. Công bố Cổ tức Cổ phiếu Thường cho Quý 4 năm 2023

54 Global Net Lease, Inc. Announces Common Stock Dividend for the Fourth Quarter 2023

NEW YORK, 2 tháng 10 năm 2023 – Global Net Lease, Inc. (“GNL”) (NYSE: GNL / GNL PRA / GNL PRB / GNL PRD / GNL PRE) hôm nay thông báo rằng họ đã tuyên bố cổ tức cho cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của mình cho quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cổ tức bằng 0,354 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông, sẽ được trả vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông tại thời điểm đóng cửa kinh doanh vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Cổ tức quý bằng với tỷ lệ cổ tức hàng năm là 1,42 USD cho mỗi cổ phiếu, phù hợp với tỷ lệ mà GNL công bố như một phần của thương vụ sáp nhập và nội bộ hóa gần đây.


Global Net Lease (PRNewsFoto/Global Net Lease, Inc.)

Về Global Net Lease, Inc.

Global Net Lease, Inc. là một tín thác đầu tư bất động sản niêm yết công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, tập trung vào việc mua và quản lý danh mục đầu tư toàn cầu các tài sản thuê ròng tạo ra thu nhập trên khắp Hoa Kỳ, và Tây và Bắc Châu Âu. Thông tin bổ sung về GNL có thể được tìm thấy trên trang web của họ tại www.globalnetlease.com.

Thông báo quan trọng

Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không phải là sự kiện lịch sử có thể là các tuyên bố tiên đoán. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả khác biệt đáng kể. Các từ như “có thể”, “sẽ”, “tìm kiếm”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự án”, “kế hoạch”, “dự định” và các từ tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố tiên đoán, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố tiên đoán đều chứa các từ xác định này. Những tuyên bố tiên đoán này chịu ảnh hưởng của nhiều rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của GNL, có thể dẫn đến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả được dự đoán bởi các tuyên bố tiên đoán. Những rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố quan trọng khác này có thể được cập nhật từ thời điểm đến thời điểm trong các báo cáo sau đó của GNL, khi những rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố quan trọng khác có thể được cập nhật từ thời điểm đến thời điểm. Hơn nữa, các tuyên bố tiên đoán chỉ đúng tại thời điểm chúng được đưa ra, và GNL không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các giả định thay đổi, sự kiện bất ngờ xảy ra hoặc thay đổi kết quả hoạt động trong tương lai theo thời gian, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Liên hệ:
Nhà đầu tư và Truyền thông:
Email: investorrelations@globalnetlease.com
Điện thoại: (212) 415-6510

NGUỒN Global Net Lease, Inc.