Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Neptune Wellness Solutions Inc. công bố giá chào bán công khai 4,5 triệu USD

LAVAL, QC và JUPITER, Fla., 21 tháng 9 năm 2023 – Neptune Wellness Solutions Inc. (“Neptune” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: NEPT), một công ty hàng tiêu dùng đóng gói tập trung vào các thương hiệu lối sống dựa trên thực vật, bền vững và có mục đích, hôm nay thông báo về việc định giá cho đợt chào bán công khai 1.800.000 cổ phiếu phổ thông (hoặc tương đương cổ phiếu phổ thông thay thế) và các chứng quyền mua tối đa 1.800.000 cổ phiếu phổ thông kèm theo với giá chào bán công khai kết hợp là 2,50 USD cho mỗi cổ phiếu và chứng quyền kèm theo, dẫn đến tổng doanh thu gộp khoảng 4,5 triệu USD. Các chứng quyền có giá thực hiện 2,50 USD cho mỗi cổ phiếu, có thể được thực hiện ngay khi phát hành và sẽ hết hạn năm năm sau ngày phát hành.


Neptune Wellness Logo (CNW Group/Neptune Wellness Solutions Inc.)

Việc đóng gói giao dịch dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc xung quanh ngày 26 tháng 9 năm 2023, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng gói thông thường. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho vốn lưu động, bao gồm thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp.

Liên quan đến đợt chào bán này, Công ty đã đồng ý rằng một số chứng quyền hiện hữu để mua tối đa 478.132 cổ phiếu phổ thông đã được phát hành trước đó vào tháng 10 năm 2020, tháng 2 năm 2021, tháng 3 năm 2022, tháng 6 năm 2022, tháng 10 năm 2022tháng 5 năm 2023, với giá thực hiện từ 13,20 USD đến 3.150 USD cho mỗi cổ phiếu với ngày hết hạn từ ngày 22 tháng 10 năm 2025 đến ngày 23 tháng 6 năm 2029, sẽ được sửa đổi có hiệu lực kể từ khi đóng gói giao dịch, để giảm giá thực hiện của các chứng quyền có liên quan xuống 2,50 USD, với ngày hết hạn năm năm sau khi đóng gói giao dịch, ngoại trừ các chứng quyền để mua tối đa 24.320 cổ phiếu phổ thông sẽ hết hạn vào ngày 23 tháng 6 năm 2029.

A.G.P./Alliance Global Partners đóng vai trò là đại lý bố trí duy nhất cho đợt chào bán.

Một đơn đăng ký theo mẫu S-1, đã sửa đổi (Số 333-273545) (“Mẫu S-1”), liên quan đến đợt chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”), và nó đã được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản cáo bạch là một phần của đăng ký có hiệu lực. Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ và, khi có sẵn, bản sao của bản cáo bạch cuối cùng, liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov. Bản điện tử của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy, khi có sẵn, từ A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, Tầng 28, Thành phố New York, NY 10022, hoặc qua điện thoại theo số (212) 624-2060, hoặc qua email tại prospectus@allianceg.com.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua các chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán các chứng khoán này nào ở bất kỳ bang nào hoặc khu vực tài phán nào khác mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Giới thiệu về Neptune Wellness Solutions Inc.

Đặt trụ sở tại Laval, Quebec, Neptune là một công ty hàng tiêu dùng đóng gói.

Lưu ý Cảnh báo về các Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Công ty cảnh báo rằng các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không phải là mô tả về các sự kiện lịch sử, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến đợt chào bán, doanh thu gộp dự kiến, mục đích sử dụng vốn dự kiến và việc đóng gói giao dịch dự kiến, là các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ tham chiếu đến các sự kiện hoặc hoàn cảnh trong tương lai như “mong đợi,” “dự định,” “kế hoạch,” “dự kiến,” “tin tưởng” và “sẽ,” trong số những từ khác. Bởi vì các tuyên bố đó chịu rủi ro và không chắc chắn, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty và liên quan đến các giả định có thể không bao giờ trở thành hiện thực hoặc có thể sai. Kết quả thực tế và thời gian của các sự kiện có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Thông tin chi tiết hơn về các rủi ro và không chắc chắn ảnh hưởng đến Công ty được nêu dưới tiêu đề “Các Yếu tố Rủi ro” được đưa vào Mẫu S-1 và trong các tài liệu khác mà Công ty đã nộp và có thể nộp lên SEC trong tương lai. Người ta không nên đặt niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai này, được đưa ra chỉ tính đến ngày chúng được đưa ra. Bởi vì các tuyên bố đó chịu rủi ro và không chắc chắn, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố đó để phản ánh các sự kiện xảy ra hoặc hoàn cảnh hiện hữu sau ngày chúng được đưa ra, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật