Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NexPoint Hospitality Trust Sửa Đổi Các Khoản Vay COVID

56 1 NexPoint Hospitality Trust Amends COVID Loans

DALLASTORONTO, Ngày 30 tháng 10 năm 2023 /CNW/ — NexPoint Hospitality Trust (“NHT” hoặc “REIT“) (TSX-V: NHT.U) thông báo hôm nay rằng nó đã ký một số sửa đổi (“Sửa đổi“) với mỗi nhà cho vay liên quan đến các giấy tờ trái phiếu chuyển đổi được phát hành bởi NHT giữa tháng Sáu năm 2021tháng Chín năm 2022 (“COVID Loans“). Để biết thêm chi tiết về Sửa đổi, vui lòng xem bản thông tin quản trị của REIT ngày ngày 11 tháng Chín, 2023. Các Sửa đổi, được thực hiện theo yêu cầu của Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture, được coi là các giao dịch có liên quan theo Thông tư đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt, và đã được phê duyệt bởi đa số cổ đông không có liên quan tại cuộc họp thường niên và đặc biệt của cổ đông NHT được tổ chức vào ngày 26 tháng Mười, 2023.

Về NexPoint Hospitality Trust

NexPoint Hospitality Trust là một tổ chức đầu tư bất động sản được niêm yết công khai, với các Đơn vị của nó được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture dưới mã NHT.U. NHT chủ yếu tập trung vào việc mua lại, sở hữu và vận hành các tài sản khách sạn được đặt tại vị trí tốt ở Hoa Kỳ hiện có lợi suất hiện tại cao và trong nhiều trường hợp là các tài sản đang hoạt động dưới mức tiềm năng có thể tăng giá trị thông qua đầu tư cải tạo, phục hồi thị trường, định vị lại thương hiệu, tăng doanh thu, cải thiện hoạt động, giảm chi phí và khai thác quỹ đất dư thừa hoặc không gian chưa sử dụng hết. NHT sở hữu 9 tài sản được bảo trợ bởi Marriott, Hilton, Hyatt và Tập đoàn Khách sạn Quốc tế, đặt tại khắp Hoa Kỳ. NHT được tư vấn bởi NexPoint Real Estate Advisors VI, L.P. Cả Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture và Cơ quan Dịch vụ Quản lý của nó (như định nghĩa trong chính sách của Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture) đều không chấp nhận trách nhiệm về độ chính xác hoặc độ đầy đủ của thông cáo này.

Liên hệ:

Quan hệ Đầu tư
IR@nexpoint.com

Thông tin báo chí
MediaRelations@nexpoint.com

Nguồn: NexPoint Hospitality Trust