Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. Đề nghị Mua lại Tiền mặt Bất kỳ và Tất cả các Ghi chú USD 4,250% Đang lưu hành và Đề nghị Mua lại Tiền mặt một Số lượng tùy thuộc vào Số lượng Tối đa Bị Giới hạn của các Ghi chú USD 6,050% Đang lưu hành, Ghi chú EUR 2,534

39 Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding USD 4.250% Notes and Offer to Purchase for Cash an Amount Subject to the Capped Maximum Amount of the Outstanding USD 6.050% Notes, EUR 2.534% Notes, USD 5.524% Notes, USD 5.000% Notes and USD 5.750% Notes

KHÔNG ĐỂ PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN HOẶC PHÂN PHỐI, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐÓN TẠI HOẶC CƯ TRÚ Ở BẤT KỲ KHU VỰC TÀI PHÁN NÀO NƠI VIỆC LÀM NHƯ VẬY SẼ CẤU THÀNH VI PHẠM CÁC LUẬT LIÊN QUAN CỦA KHU VỰC TÀI PHÁN ĐÓ.

THÔNG BÁO NÀY CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI ĐỀ NGHỊ MUA HOẶC LỜI CHÀO BÁN BẤT KỲ CHỨNG KHOÁN NÀO.

LUXEMBOURG, 2 tháng 10 năm 2023 – Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. (“SRFL” hoặc “Công ty“), được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật pháp của Đại Công quốc Luxembourg, đang đề xuất mua bằng tiền mặt bất kỳ và tất cả các trái phiếu cố định lãi suất phụ thuộc vĩnh viễn có thể hoán đổi được bảo đảm bằng đô la Mỹ (“USD”) có lãi suất 4,250% do SRFL phát hành và được Swiss Reinsurance Company Ltd (“SRZ“) bảo lãnh (”Trái phiếu USD 4,250%“) hợp lệ chào bán vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Bất kỳ và Tất cả (”Chào mua Bất kỳ và Tất cả“).

Ngoài ra, SRFL đang đề xuất mua bằng tiền mặt các Trái phiếu Chào mua Có trần (được định nghĩa dưới đây) với tổng giá trị danh nghĩa lên tới 1,5 tỷ USD (tương đương) trừ đi tổng giá trị danh nghĩa của các Trái phiếu USD 4,250% được chào bán và chấp nhận mua hợp pháp trong Chào mua Bất kỳ và Tất cả (giả định rằng các Trái phiếu USD 4,250% được chào bán theo thủ tục giao hàng bảo đảm sẽ được giao hàng hợp lệ) (”Số tiền Tối đa Có trần“) theo thứ tự ưu tiên sau:

  • Đầu tiên, các Trái phiếu Có thể Hoán đổi Không tăng bậc Lãi suất Cố định bằng USD có lãi suất 6,050% đáo hạn vào năm 2056 do Argentum Netherlands B.V. (trước đây gọi là Demeter Investments B.V.) phát hành (”Trái phiếu USD 6,050%“) được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm;
  • Thứ hai, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, các Trái phiếu Có thể Hoán đổi Lãi suất Cố định Đặt lại Có bước nhảy Lãi suất bằng Euro có lãi suất 2,534% đáo hạn vào năm 2050 do SRFL phát hành và được SRZ bảo lãnh (”Trái phiếu EUR 2,534%“) được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm;
  • Thứ ba, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, các Trái phiếu Cố định Lãi suất Phụ thuộc Có thể Hoán đổi bằng USD có lãi suất 5,524% do Argentum Netherlands B.V. phát hành (”Trái phiếu USD 5,524%”) được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm;
  • Thứ tư, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, các Trái phiếu Có thể Hoán đổi Lãi suất Cố định Đặt lại Có bước nhảy Lãi suất bằng USD có lãi suất 5,000% đáo hạn vào năm 2049 do SRFL phát hành và được SRZ bảo lãnh (”Trái phiếu USD 5,000%“) được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm;
  • Thứ năm, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, các Trái phiếu Có thể Hoán đổi Lãi suất Cố định-Lãi suất Thả nổi Không tăng bậc đáo hạn vào năm 2050 do Argentum Netherlands B.V. phát hành (”Trái phiếu USD 5,750%“, cùng với Trái phiếu USD 6,050%, Trái phiếu EUR 2,534%, Trái phiếu USD 5,524% và Trái phiếu USD 5,000%, ”Trái phiếu Chào mua Có trần“) được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm;
  • Thứ sáu, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, Trái phiếu USD 6,050% được chào bán hợp lệ sau Ngày Chào giá Sớm nhưng vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Có trần;
  • Thứ bảy, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, Trái phiếu EUR 2,534% được chào bán hợp lệ sau Ngày Chào giá Sớm nhưng vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Có trần;
  • Thứ tám, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, Trái phiếu USD 5,524% được chào bán hợp lệ sau Ngày Chào giá Sớm nhưng vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Có trần;
  • Thứ chín, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, Trái phiếu USD 5,000% được chào bán hợp lệ sau Ngày Chào giá Sớm nhưng vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Có trần; và
  • Cuối cùng, trong phạm vi Số tiền Tối đa Có trần chưa bị vượt quá, Trái phiếu USD 5,750% được chào bán hợp lệ sau Ngày Chào giá Sớm nhưng vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Có trần.

Như đã nêu ở trên, và để làm rõ, tất cả các Trái phiếu Chào mua Có trần được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm sẽ được chấp nhận ưu tiên so với các Trái phiếu Chào mua Có trần được chào bán hợp lệ sau Ngày Chào giá Sớm nhưng vào hoặc trước Ngày Hết hạn Chào mua Có trần. Trong trường hợp các Trái phiếu Chào mua Có trần được chào bán hợp lệ vào hoặc trước Ngày Chào giá Sớm sẽ khiến Số tiền Tối đa Có trần bị vượt quá, thì không có Trái phiếu Chào mua Có trần nào được chào bán sau Ngày Chào giá Sớm sẽ được chấp nhận. Để xác định liệu Số tiền Tối đa Có trần đã đạt đến vào bất kỳ thời điểm nào, các khoản tiền không được xác định bằng USD sẽ được quy đổi sang USD (sử dụng tỷ giá €1.00 = 1,0585 USD).

Các Trái phiếu USD 4,250% và các Trái phiếu Chào mua Có trần được gọi chung là “Trái phiếu“. Các lời đề nghị mua các Trái phiếu Chào mua Có trần được gọi là “Chào mua Có trần” và mỗi lời đề nghị được gọi là “Chào mua Có trần“. Các Chào mua Có trần cùng với Chào mua Bất kỳ và Tất cả được gọi chung là “Chào mua”, và mỗi lời đề nghị được gọi là “Chào mua“.

Mục đích của các Chào mua là để quản lý chủ động danh mục nợ phụ thuộc của Tập đoàn Swiss Re và giả