Theo Sở Xây dựng TP HCM, trường hợp huyện trở thành thành phố sẽ phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng theo Luật Quy hoạch đô thị 2009 và triển khai trình tự thủ tục các nội dung.

Bước thứ nhất, UBND các huyện căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TP HCM giai đoạn 2021-2030 của Sở Nội vụ để lập đề án đầu tư xây dựng chuyển huyện thành thành phố, trình UBND TP HCM phê duyệt đề án.

TP Thủ Đức – mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước.

Bước thứ hai, UBND TP HCM trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Sau đó, UBND TP HCM phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP HCM.

Bước thứ ba, thực hiện đồng thời một số công việc. Theo đó, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Xây dựng cập nhật vào Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung chuyển 5 huyện lên quận hoặc thành phố thuộc TP HCM trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • TP HCM: 5 huyện ngoại thành lên thành phố khả thi hơn lên quận

  • TP HCM: Đưa 5 huyện lên quận

Về nội dung này, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP HCM có công văn góp ý cho Bộ Xây dựng bổ sung nội dung vào Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong khi đó, UBND huyện sẽ lập Quy hoạch chung huyện, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, trong đó có xác định cụ thể khu vực dự kiến thành lập phường trực thuộc thành phố; lập quy hoạch phân khu đối với các khu vực dự kiến thành lập phường.

Tiếp đến, lập chương trình phát triển đô thị của huyện và triển khai đầu tư xây dựng theo Đề án đầu tư – xây dựng chuyển huyện thành thành phố, để khắc phục các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt.

  • TP HCM lập 5 đề án nhánh để chuyển 5 huyện thành quận

Bước thứ tư, UBND huyện lập đề án phân loại đô thị, báo cáo rà soát đối với các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 26/2020/UBTVQH15 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bước thứ năm, lập đề án thành lập thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.


QUỐC ANH