Tính đến đầu năm 2022, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội có 7.286 công chức và 121.291 viên chức.

Trong số 7.286 công chức, có 84 người có trình độ tiến sĩ, 2.609 người trình độ thạc sĩ, 4.373 người có trình độ đại học, 35 người trình độ cao đẳng, 133 trình độ trung cấp và 52 người trình độ sơ cấp.

Trong số các công chức này, về trình độ ngoại ngữ, có 374 người ở cấp độ đại học, còn lại, 6.912 người ở cấp độ chứng chỉ. Về trình độ tin học, có 265 trường hợp ở cấp độ đại học, còn lại 7.021 trường hợp ở cấp độ chứng chỉ.

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của TP Hà Nội là 9.191 người, trong đó chỉ có 1 người có trình độ tiến sĩ, 828 người có trình độ thạc sĩ, 7.399 người có trình độ đại học. 333 người ở trình độ cao đẳng, 489 người có trình độ trung cấp và 141 người ở trình độ sơ cấp.

Còn tổng số viên chức của TP Hà Nội là 121.291 người. Trong số này, có 317 người có trình độ tiến sĩ, 304 người có trình độ chuyên khoa II, 9.175 người có trình độ thạc sĩ, 1.121 người ở trình độ chuyên khoa I. Số người có trình độ đại học chiếm tỉ lệ lớn, với 72.897 người (60,1%). Trình độ cao đẳng có 24.817 người, trình độ trung cấp có 11.874 người. 786 người ở trình độ thấp hơn.

Thống kê về trình độ ngoại ngữ của viên chức TP Hà Nội cho thấy có 8.364 trường hợp ở cấp độ đại học trở lên. Còn lại, 92.407 trường hợp còn lại ở cấp độ chứng chỉ. Với trình độ tin học, có 5.871 trường hợp ở trình độ trung cấp trở lên, còn lại 97.437 trường hợp ở cấp độ chứng chỉ.

TP Hà Nội nhận định nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tư duy đổi mới sáng tạo, có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn, có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc được giao và phong cách làm việc khoa học.


B.H.Thanh