Ngày 13-9, tiếp tục phiên họp thứ 15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021″.

Trình bày báo cáo giám sát, ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện (UBTVQH) đã nêu kết quả về tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

Cụ thể, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp công dân định kỳ đạt tỉ lệ bình quân 38% so với quy định. Có 21 bộ ngành có số liệu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã tiếp định kỳ 381/960 ngày theo quy định.

Ông Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội – Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân định kỳ đạt tỉ lệ bình quân 56% so với quy định (57 tỉnh có số liệu). Trong đó, có Chủ tịch một số tỉnh tiếp công dân định kỳ đạt tỉ lệ cao hơn quy định như: Đồng Tháp (hơn quy định 59 ngày), Bà Rịa – Vũng Tàu (hơn quy định 22 ngày), Sóc Trăng (hơn quy định 13 ngày), Tiền Giang (hơn quy định 12 ngày).

Cũng theo báo cáo của đoàn giám sát, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ đạt tỉ lệ bình quân 94% so với quy định. Trong đó, có một số tỉnh có tỉ lệ Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ cao hơn quy định như: Cần Thơ (270%), Quảng Ninh (269%), An Giang (232%), Hải Phòng (192%), Ninh Bình (188%), Sơn La (130%)…

Tuy nhiên, còn một số tỉnh có tỉ lệ Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền cho cấp phó thực hiện nhiều, như: Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa…

Ông Dương Thanh Bình cho biết Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ đạt tỉ lệ bình quân 49% so với quy định. Một số tỉnh có tỉ lệ Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ ít, chủ yếu là ủy quyền cho cấp phó thực hiện, như: Hà Nội, Nam Định, Sóc Trăng, Thanh Hóa…

Báo cáo của đoàn giám sát cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các cấp vẫn chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của luật.

Theo thống kê cho thấy tiếp công dân của người đứng đầu cấp xã ít, cấp huyện có nhiều hơn, cấp tỉnh không cao, cấp bộ thì thấp. Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chủ yếu ủy quyền cho cấp phó.

“Việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp chưa đảm bảo so với quy định của luật (tỉ lệ bình quân Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp đạt 38%, Chủ tịch tỉnh đạt 56%, Chủ tịch huyện đạt 94%, Chủ tịch xã đạt 49% so với quy định). Thủ trưởng một số cơ quan còn ủy quyền hoặc giao cho cấp phó tiếp thay còn khá phổ biến”- báo cáo của đoàn giám sát nêu rõ.

Đáng chú ý, quy định về thống kê báo cáo, số liệu tiếp công dân của người đứng đầu chưa rõ ràng, không có trong biểu mẫu, phụ lục thống kê dẫn đến số liệu không chính xác, độ tin cậy không cao.

Theo ông Dương Thanh Bình, một số địa phương trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân cho rằng mô hình tiếp công dân cấp huyện hiện nay chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn được trách nhiệm của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo với hoạt động tiếp công dân.

Ngoài ra, địa điểm tiếp công dân hầu hết đều được bố trí ở những vị trí thuận lợi, có phòng chờ riêng dành cho công dân. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương nơi tiếp công dân còn bố trí ở địa điểm chưa thật sự thuận lợi cho công dân, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.

Đoàn giám sát cũng nêu rõ trách nhiệm tiếp công dân của một số cán bộ, người đứng đầu chưa cao, tỉ lệ ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân định kỳ còn nhiều, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, ngại tiếp dân…

Theo báo cáo của đoàn giám sát, trong kỳ báo cáo, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.781.675 lượt công dân, có 24.363 lượt đoàn đông người.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP Hà Nội và TP HCM đã tiếp 75.127 lượt; có 2.140 lượt đoàn đông người.

Các bộ, ngành đã tiếp 472.675 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 404.938 lượt, tiếp định kỳ của người đứng đầu 60.248 lượt, tiếp đột xuất của lãnh đạo 7.489 lượt; có 1.291 lượt đoàn đông người.

Các địa phương đã tiếp 2.233.873 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 1.476.245 lượt, tiếp định kỳ của người đứng đầu 689.963 lượt, tiếp đột xuất của lãnh đạo 67.665 lượt; có 20.932 lượt đoàn đông người.


Minh Chiến