Theo Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng Trần Thu Hằng, Bộ đã nhận được Tờ trình số 8565/TTr-UBND ngày 12-9-2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc thẩm định đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 (gọi tắt là Đồ án quy hoạch) kèm theo các tài liệu thuyết minh và các văn bản có liên quan.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đồ án quy hoạch chưa lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Các ý kiến góp ý của các sở, cơ quan liên quan tại địa phương (23 văn bản gửi kèm) và cộng đồng dân cư cho Đồ án quy hoạch, cần được tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát hồ sơ trình thẩm định đồ án, đảm bảo bám sát các quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

“Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện đầy đủ về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật để Bộ Xây dựng có đủ căn cứ tổ chức thẩm định…”- văn bản nêu rõ.

Phối cảnh khu đô thị mới Cam Lâm

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, chỉ 5 ngày sau khi Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình về đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Cụ thể, tổng diện tích quy hoạch theo đồ án này lên trên 54.719 ha, thuộc 14 đơn vị hành chính của huyện với 7 phân khu chức năng.

7 phân khu chức năng của Khu đô thị mới Cam Lâm


Tin, ảnh: Kỳ Nam