Hiện Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 67 về kinh doanh thuốc lá để có thể sớm đưa các sản phẩm TLTHM chịu sự quản lý của pháp luật như bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào hiện nay, đảm bảo không có khoảng trống pháp lý đối với TLTHM. Theo các chuyên gia, việc quản lý chặt chẽ sẽ giải quyết được tình trạng nhiễu loạn của thị trường chợ đen, bảo vệ quyền lợi của những người hút thuốc hợp pháp, cũng như ngăn chặn sự tiếp cận đến giới trẻ một cách hữu hiệu.


Hà Quân