Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

MAA Công bố Cổ tức Ưu đãi Quý Thường kỳ

43 MAA Announces Regular Quarterly Preferred Dividend

GERMANTOWN, Tenn., 1 tháng 9, 2023 – Mid-America Apartment Communities, Inc., hay MAA (NYSE: MAA), hôm nay thông báo cổ tức ưu đãi quý định kỳ đầy đủ 1,0625 USD cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành của Cổ phiếu Ưu đãi Lũy kế Có thể Mua lại Loại I 8,50%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm ghi sổ vào ngày 15 tháng 9 năm 2023.


MAA logo. (PRNewsFoto/MAA)

Về MAA

MAA là một tổ chức đầu tư bất động sản tự quản lý (REIT) và là thành viên của S&P 500. MAA sở hữu hoặc có quyền sở hữu lợi ích trong các cộng đồng căn hộ chủ yếu ở khu vực Đông Nam, Tây Nam và Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, tập trung vào việc mang lại hiệu suất đầu tư toàn chu kỳ mạnh mẽ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang “Dành cho Nhà đầu tư” tại www.maac.com hoặc liên hệ với Quan hệ Nhà đầu tư tại investor.relations@maac.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Một số vấn đề trong thông cáo báo chí này có thể cấu thành các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Phần 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi, và Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi liên quan đến kỳ vọng của chúng tôi cho các kỳ tới. Các tuyên bố đó bao gồm các tuyên bố về việc thanh toán cổ tức ưu đãi. Khả năng đáp ứng việc thanh toán cổ tức ưu đãi trong hoặc được dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai có thể khác biệt đáng kể do một số yếu tố, bao gồm suy thoái kinh tế chung hoặc thị trường vốn, thay đổi lãi suất và các mục khác khó kiểm soát như tăng thuế bất động sản ở nhiều thị trường của chúng tôi, cũng như các rủi ro chung trong kinh doanh căn hộ và bất động sản. Tham khảo các tài liệu nộp của Mid-America Apartment Communities, Inc. với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bao gồm các báo cáo quý trên Mẫu 10-Q, báo cáo trên Mẫu 8-K và báo cáo thường niên trên Mẫu 10-K, đặc biệt là các rủi ro được nêu trong tài liệu nộp sau cùng.

NGUỒN MAA