Kỳ họp xem xét, thông qua một số nội dung: Đề án phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự khai mạc kỳ họp HĐND TP

Xem xét, quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố; quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của TP Hà Nội năm học 2022-2023; quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền; điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023 trên địa bàn TP Hà Nội.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở tờ trình của UBND TP, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND TP đã quyết nghị điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022. Cụ thể, tổng biên chế là 116.420, trong đó bao gồm: Số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 32/NQ-HDND ngày 10-12-2021 của HĐND TP gồm 114.059 biên chế; bổ sung 2.361 biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TƯ ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 3887/BNV-TCBC ngày 12-8-2022 của Bộ Nội vụ; giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND quận, huyện, thị xã. Trong đó, giáo viên THPT 452 biên chế; giáo viên THCS 1.309 biên chế; giáo viên tiểu học 600 biên chế. Biên chế được giao bổ sung thực hiện từ tháng 9-2022.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết

HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, sau khi nghe tiếp thu, giải trình các ý kiến của 5 tổ thảo luận, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua 4 nội dung: Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội; nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Tiếp đó, HĐND thành phố cũng đã thông qua 2 nghị quyết về quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022-2023 và quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của TP Hà Nội năm học 2022-2023.

100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết về quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.


B.H.Thanh