Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo Thủ trưởng sở, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị người đứng đầu sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện 280 ngày 20-4-2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung sẽ được biểu dương, khen thưởng

Theo đó, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian. 

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo rõ: “Đối với những trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định, xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực”. 

  • Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo về việc cán bộ đi nước ngoài

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác.

Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Còn cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung cần có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng.

Không trình, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, xin ý kiến việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình lên UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan để né tránh trách nhiệm.


PHAN ANH