Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

HS88, Mở rộng kinh doanh WEB 3.0

Seoul, Korea, February 09, 2023 – (SEAPRWire) – HS88, do Chủ tịch Kim Ho Seong đứng đầu tuyên bố rằng công ty sẽ nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng và mạng IPFS nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh Web 3.0 Web 3.0 là công nghệ Internet thế hệ tiếp theo có thể giải quyết những […]