Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

FREEMAN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

38 3 FREEMAN REPORTS 2023 SHAREHOLDER MEETING RESULTS

VANCOUVER, BC, 21 tháng 9 năm 2023 – Freeman Gold Corp. (TSXV: FMAN) (OTCQX: FMANF) (FSE: 3WU) (“Freeman” hoặc “Công ty“) báo cáo kết quả cuộc họp cổ đông thường niên và đặc biệt (”Cuộc họp“) của cổ đông được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại Vancouver, BC, Canada. Tại cuộc họp, cổ đông đã thông qua tất cả các nghị quyết được nêu chi tiết trong thông báo liên quan của ban quản trị, cụ thể:


Freeman Gold Corp. (CNW Group/Freeman Gold Corp.)

  • Đặt số lượng giám đốc sẽ được bầu tại Cuộc họp là năm (5);
  • Bầu tất cả các ứng cử viên giám đốc vào ban giám đốc của Công ty cho năm tới;
  • Bổ nhiệm Crowe MacKay LLP, Kế toán chuyên nghiệp có giấy phép, là kiểm toán viên của Công ty để nắm giữ chức vụ cho đến cuộc họp cổ đông thường niên tiếp theo, hoặc cho đến khi có người kế nhiệm được bổ nhiệm, và ủy quyền cho các giám đốc của Công ty để xác định thù lao của kiểm toán viên;
  • Thông qua kế hoạch quyền chọn cổ phiếu của Công ty;
  • Thông qua kế hoạch đơn vị cổ phiếu hạn chế của Công ty.

Các phiếu bầu đại diện cho 31.682.586 cổ phiếu hoặc 24,05% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày ghi sổ đã được bỏ phiếu. Bảng dưới đây chi tiết kết quả:

Nghị quyết

Phiếu bầu
Ủng hộ

Phiếu bầu
Chống đối

Phiếu bầu
Bỏ phiếu trắng

Phiếu ủy quyền
không bỏ phiếu

Số lượng thành viên HĐQT

31.205.265

(98,493%)

477.321

(1,507%)

Không áp dụng

0

Bầu cử thành viên HĐQT:

Paul Matysek

20.665.226

(96,911%)

Không áp dụng

658.800

(3,089%)

10.358.560

William Randall

20.636.726

(96,777%)

Không áp dụng

687.300

(3,223%)

10.358.560

Bassam Moubarak

20.633.711

(96,763%)

Không áp dụng

690.315

(3,237%)

10.358.560

Victor Cantore

20.615.211

(96,676%)

Không áp dụng

708.815

(3,324%)

10.358.560

Simon Marcotte

20.670.211

(96,676%)

Không áp dụng

653.815

(3,066%)

10.358.560