Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

LNG ENERGY GROUP CÔNG BỐ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SÁNG KIẾN CÂN BẰNG LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG CỦA MIND CURE

Oil and Gas 60 Megapixl Think4photop 1 LNG ENERGY GROUP ANNOUNCES FILING OF MIND CURE FINANCIAL STATEMENTS AND SHAREHOLDER ALIGNMENT INITIATIVES

TORONTO, 28 tháng 9, 2023 /CNW/ – LNG Energy Group Corp. (TSXV: LNGE) (TSXV: LNGE.WT) (OTCQB: LNGNF) (FRA: 6MH) (công ty “Công ty” hoặc “LNG Energy Group”) thông báo hôm nay rằng họ đã nộp các báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm (các “Báo cáo tài chính MC”) và bàn luận và phân tích của ban quản lý (các “MC MD&A”) cho thực thể tiền thân của mình, Mind Cure Health Inc., cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 5 năm 2023. Các Báo cáo tài chính MC và MC MD&A có sẵn trực tuyến tại www.sedarplus.ca.

Sáng kiến cân bằng cổ đông

Công ty vui mừng thông báo Giám đốc tài chính của mình, Angel Roa, và Giám đốc điều hành của mình, Nicolas Ziperovich, đã đồng ý thanh toán một số khoản phí quản lý và tư vấn nợ họ, tương ứng, (gọi chung là “Nợ”) bằng cổ phiếu phổ thông trong vốn chủ sở hữu của Công ty (“Cổ phiếu phổ thông”). Ông Roa đã đồng ý nhận 269.280 Cổ phiếu Phổ thông với giá ước tính là 0,50 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu và ông Ziperovich đã đồng ý nhận 157.080 Cổ phiếu Phổ thông với giá ước tính là 0,50 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu (gọi chung là “Cổ phiếu Nợ”). Các giao dịch trên phụ thuộc vào sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX ( “TSXV”).

Việc phát hành Cổ phiếu Nợ cho ông Roa và ông Ziperovich cấu thành một “giao dịch liên quan đến bên liên quan” theo ý nghĩa của Chỉ thị Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt (“MI 61-101”) và Chính sách 5.9 của TSXV. Công ty dựa vào các miễn trừ định giá và chấp thuận cổ đông thiểu số của MI 61-101 có trong các phần 5.5(a) và 5.7(1)(a) của MI 61-101 vì giá trị thị trường công bằng của Cổ phiếu Nợ phát hành cho các sĩ quan, cũng như Nợ tương ứng được thanh toán không vượt quá 25% vốn hóa thị trường của Công ty. Một báo cáo thay đổi trọng yếu sẽ được nộp ít hơn 21 ngày trước ngày đóng cửa của đợt phát hành Cổ phiếu Nợ được đề cập trong thông cáo báo chí này. Công ty tin rằng khoảng thời gian ngắn hơn này là hợp lý và cần thiết trong hoàn cảnh vì Công ty muốn đóng giao dịch một cách nhanh chóng. Cổ phiếu Nợ sẽ phải chịu thời gian hạn chế bốn tháng.

Công ty cũng vui mừng thông báo rằng một số giám đốc và cán bộ đã mua 46.000 Cổ phiếu Phổ thông trên thị trường thứ cấp.

Quyền chọn và cấp DSU

LNG Energy Group cũng thông báo việc cấp quyền chọn cổ phiếu khuyến khích để mua 12.446.484 Cổ phiếu Phổ thông (“Quyền chọn”), tùy thuộc vào sự chấp thuận của TSXV, cho một số giám đốc, cán bộ và nhân viên của Công ty. Các Quyền chọn được cấp vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 theo Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu của Công ty (“Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu”) và có thể thực hiện với giá 0,37 đô la Mỹ mỗi Cổ phiếu Phổ thông, và sẽ hết hạn vào ngày 28 tháng 9 năm 2028. Các Quyền chọn được hưởng ngay khi được cấp. Công ty cũng thông báo phát hành 13.300.000 đơn vị cổ phiếu hoãn lại (“DSU”) cho một số giám đốc, cán bộ và nhân viên của Công ty. Các DSU được cấp vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 theo Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu và được hưởng sau một năm kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ. Mỗi DSU cho phép người nắm giữ nhận một Cổ phiếu Phổ thông vào thời điểm người nắm giữ không còn là giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của Công ty, tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận cấp DSU và Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu.

TSXV cũng như Nhà cung cấp Dịch vụ Điều chỉnh của nó không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của thông cáo này.

Về LNG Energy Group

Công ty tập trung vào việc mua lại và phát triển các tài sản sản xuất và thăm dò khí tự nhiên ở Châu Mỹ Latinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lngenergygroup.com.

LƯU Ý CẢNH BÁO VỀ THÔNG TIN TIÊN ĐOÁN:

Thông cáo báo chí này chứa “thông tin tiên đoán” và “tuyên bố tiên đoán” (gọi chung là “tuyên bố tiên đoán”). Theo luật chứng khoán hiện hành, tất cả các tuyên bố ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử là tuyên bố tiên đoán, dựa trên các kỳ vọng, ước tính và dự đoán tại ngày của thông cáo báo chí này. Bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến các dự đoán, kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, dự báo, mục tiêu, giả định, sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai (thường sử dụng các cụm từ như “mong đợi”, “dự kiến”, “kế hoạch”, “ngân sách”, “lịch trình”, “dự báo”, “ước tính”, “tin tưởng” hoặc “dự định”, hoặc các biến thể của các từ và cụm từ đó, hoặc nêu rằng một số hành động, sự kiện hoặc kết quả “có thể” hoặc “sẽ” được thực hiện hoặc đạt được) không phải là tuyên bố về sự kiện lịch sử và có thể là tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán nhất thiết phải dựa trên một số ước tính và giả định rằng, mặc dù được coi là hợp lý, vẫn chịu rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết cũng như các yếu tố khác có thể khiến kết quả và sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý