Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NexPoint Hospitality Trust công bố cập nhật về cuộc họp sắp tới của cổ đông

43 8 NexPoint Hospitality Trust Announces Update to Upcoming Unitholder Meeting

DALLASTORONTO, 29 tháng 9, 2023 /CNW/ – NexPoint Hospitality Trust, (“NHT” hoặc “REIT1), (TSX-V: NHT.U) hôm nay thông báo rằng, liên quan đến cuộc họp thường niên và đặc biệt của các nhà đầu tư đơn vị (”Cuộc họp“), thêm 817.905 đơn vị do Liberty CLO Holdco, Ltd. nắm giữ (thông qua NHT Holdco, LLC) sẽ bị loại khỏi nghị quyết phê duyệt một số sửa đổi cho Các khoản vay COVID (như mô tả trong bản thông tin quản lý cho Cuộc họp được nộp lên SEDAR+ vào ngày 21 tháng 9 năm 2023) theo Chỉ thị Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt. Kết quả là, tổng cộng 21.988.443 đơn vị sẽ bị loại khỏi việc bỏ phiếu về nghị quyết, các đơn vị đó thuộc sở hữu hưởng lợi hoặc kiểm soát, hoặc theo luật áp dụng được coi là thuộc sở hữu hưởng lợi hoặc kiểm soát của James Dondero.

Sau khi tính đến thêm 817.905 đơn vị, ông Dondero, cùng với những người và thực thể mà ông kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, sở hữu hưởng lợi hoặc thực thi quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo đối với 21.988.443 đơn vị, chiếm khoảng 74,91% lợi ích sở hữu trong REIT (74,39%, giả định chuyển đổi tất cả các đơn vị Lớp B đang lưu hành của đối tác kinh doanh NHT, NHT Operating Partnership, LLC).

Các đơn vị do ông Dondero nắm giữ đang được nắm giữ cho mục đích đầu tư và ông có thể, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, tăng hoặc giảm quyền sở hữu hưởng lợi hoặc kiểm soát của mình đối với các đơn vị thông qua các giao dịch thị trường, thỏa thuận riêng, phát hành ngân khố, thực hiện chứng khoán có thể chuyển đổi hoặc cách khác.

Thông cáo báo chí này được ban hành theo các quy định cảnh báo sớm của luật chứng khoán Canada. Bản sao Báo cáo Cảnh báo Sớm sẽ được ông Dondero nộp liên quan đến các giao dịch được mô tả ở trên sẽ có sẵn trên hồ sơ SEDAR của REIT tại www.sedar.com.

Văn phòng đại diện của REIT đặt tại 333 Bay Street, Suite 3400, Toronto, Ontario, Canada M5H 2S7. Địa chỉ của ông Dondero là 300 Crescent Court, Suite 700, Dallas, TX 75201.

Để nhận bản sao Báo cáo Cảnh báo Sớm được nộp theo Chỉ thị Quốc gia 62-103, vui lòng liên hệ:

Brian Mitts
Giám đốc tài chính
BMitts@nexpoint.com

Kristen Thomas
Quan hệ nhà đầu tư
IR@nexpoint.com

Về NHT
NexPoint Hospitality Trust là một quỹ đầu tư bất động sản niêm yết công khai, với các đơn vị của mình được niêm yết trên TSXV dưới mã NHT.U. NHT tập trung vào việc mua lại, sở hữu và vận hành các bất động sản khách sạn có vị trí tốt ở Hoa Kỳ cung cấp lợi nhuận hiện tại cao và trong nhiều trường hợp là các tài sản hoạt động kém hiệu quả với tiềm năng tăng giá trị thông qua đầu tư vốn cải thiện, phục hồi thị trường, định vị thương hiệu lại, tăng doanh thu, cải thiện hoạt động, chi phí không hiệu quả, và khai thác đất dôi ra hoặc không gian sử dụng dưới mức tối ưu. NHT sở hữu 9 bất động sản có thương hiệu được tài trợ bởi Marriott, Hilton, Hyatt và Tập đoàn Khách sạn Intercontinental, nằm khắp nơi tại Hoa Kỳ. NHT được NexPoint Real Estate Advisors VI, L.P. tư vấn bên ngoài.

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hoặc chính xác của thông cáo này.

Liên hệ:
Quan hệ nhà đầu tư
IR@nexpoint.com

Truyền thông điều tra
MediaRelations@nexpoint.com

1398-2460-5447

1 Trong thông cáo này, “chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi” và “NHT” mỗi cái đề cập đến NexPoint Hospitality Trust.

NGUỒN NexPoint Hospitality Trust