Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NexPoint Real Estate Finance, Inc. Công bố Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý 3 năm 2023

4 6 NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Third Quarter 2023 Earnings Conference Call

DALLAS, 26 tháng 9 năm 2023 – NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NYSE: NREF) (“Công ty”) đã công bố hôm nay rằng Công ty sẽ tổ chức một cuộc họp qua điện thoại vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023, lúc 11:00 sáng ET (10:00 sáng CT), để thảo luận về kết quả tài chính quý 3 năm 2023.


NREF (PRNewsfoto/NexPoint Real Estate Finance, Inc.)

Cuộc họp qua điện thoại có thể truy cập trực tiếp qua điện thoại bằng cách gọi số 888-660-4430 hoặc, đối với người gọi quốc tế, +1 646-960-0537 và sử dụng mã hội nghị Conference ID: 6891136. Một bản ghi âm trực tiếp bằng âm thanh của cuộc gọi sẽ có sẵn trực tuyến trên trang web của Công ty tại nref.nexpoint.com (dưới mục “Resources”). Một bản ghi lại trực tuyến sẽ có sẵn ngay sau cuộc gọi trên trang web của Công ty và tiếp tục có sẵn trong 60 ngày.

Một bản ghi lại của cuộc họp qua điện thoại cũng sẽ có sẵn thông qua Thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023, bằng cách gọi 800-770-2030 hoặc, đối với người gọi quốc tế, +1 647-362-9199 và nhập mã hội nghị 6891136.

Công ty dự định sẽ đưa ra một thông cáo báo chí với kết quả tài chính quý 3 năm 2023 trước thị trường mở cửa vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023.

Về NexPoint Real Estate Finance, Inc.

NexPoint Real Estate Finance, Inc., là một REIT niêm yết công khai, với cổ phiếu của mình được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York dưới ký hiệu “NREF” chủ yếu tập trung vào việc cấp vốn ban đầu, cấu trúc và đầu tư vào các khoản cho vay thế chấp bậc nhất, các khoản cho vay mezzanine, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi, bất động sản đa gia đình và các khoản đầu tư vốn chủ sở hữu chung, cũng như các giao dịch chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp bất động sản đa gia đình, các ghi chú tín dụng cấu trúc rủi ro bất động sản đa gia đình và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp. Thêm thông tin về Công ty có sẵn tại nref.nexpoint.com.

LIÊN HỆ

Quan hệ Nhà đầu tư
Kristen Thomas
IR@nexpoint.com

Quan hệ Truyền thông
Prosek Partners cho NexPoint
pro-nexpoint@prosek.com

NGUỒN NexPoint Real Estate Finance, Inc.