Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Next Global Holdings Limited bán 20 triệu cổ phiếu phổ thông của NexGen Energy Ltd.

Real Estate06 haydmitriy Depositphotos 290014538 S 1 Next Global Holdings Limited Disposes of 20 Million Common Shares of NexGen Energy Ltd.

TORTOLA, Quần đảo Virgin thuộc Anh, 25 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Next Global Holdings Limited (“Next Global”) cung cấp các cảnh báo sớm sau đây theo luật chứng khoán Canada áp dụng liên quan đến các khoản đầu tư của họ vào NexGen Energy Ltd. (công ty “Phát hành”). Next Global và Sprinkle Ring Investment Limited (“Sprinkle Ring”) có thể được coi là các bên liên kết theo luật chứng khoán Canada áp dụng.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, Next Global đã bán 20.000.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty Phát hành (“Cổ phiếu Phổ thông”) thông qua giao dịch chéo trên các cơ sở của hệ thống giao dịch thay thế Chi-X Canada với giá Cdn.$8,0044 cho mỗi Cổ phiếu Phổ thông để thu về tổng doanh thu Cdn.$160.088.000 (giao dịch “Giao dịch”).

Ngay trước Giao dịch, (i) Sprinkle Ring và Next Global nắm giữ lần lượt 20.602.649 và 29.628.848 Cổ phiếu Phổ thông, chiếm tỷ lệ lần lượt 4,19% và 6,03% tổng số Cổ phiếu Phổ thông đang lưu hành; và (ii) tổng cộng, Sprinkle Ring và Next Global nắm giữ 50.231.497 Cổ phiếu Phổ thông, chiếm 10,22% tổng số Cổ phiếu Phổ thông đang lưu hành.

Ngay sau Giao dịch, (i) Sprinkle Ring và Next Global nắm giữ lần lượt 20.602.649 và 9.628.848 Cổ phiếu Phổ thông, chiếm tỷ lệ lần lượt 4,19% và 1,96% tổng số Cổ phiếu Phổ thông đang lưu hành; và (ii) tổng cộng, Sprinkle Ring và Next Global nắm giữ 30.231.497 Cổ phiếu Phổ thông, chiếm 6,15% tổng số Cổ phiếu Phổ thông đang lưu hành.

Next Global và Sprinkle Ring không có bất kỳ ý định hiện tại nào để mua quyền sở hữu hoặc kiểm soát thêm chứng khoán của Công ty Phát hành. Mỗi Next Global và Sprinkle Ring có ý định đánh giá khoản đầu tư của mình vào Công ty Phát hành một cách liên tục và các khoản nắm giữ đó có thể tăng hoặc giảm trong tương lai, phụ thuộc vào bất kỳ hạn chế pháp lý hoặc hợp đồng nào, bao gồm cả thỏa thuận quyền của nhà đầu tư với Công ty Phát hành mà Next Global và Sprinkle Ring là các bên. Các điều khoản của thỏa thuận quyền của nhà đầu tư sẽ được mô tả trong báo cáo cảnh báo sớm mà Next Global sẽ nộp lên các cơ quan quản lý chứng khoán Canada có liên quan. Báo cáo cảnh báo sớm đó sẽ có sẵn dưới hồ sơ của Công ty Phát hành tại www.sedarplus.ca hoặc có thể được lấy bằng cách liên hệ với J. Laffin tại 416-869-5500.

Trụ sở chính của Công ty Phát hành đặt tại Suite 3150 – 1021 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6E 0C3. Địa chỉ của Next Global là c/o Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Quần đảo Virgin thuộc Anh và địa chỉ của Sprinkle Ring là c/o 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh.

NGUỒN Next Global Holdings Limited