Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Starbreeze AB vào ngày 27 tháng 9 năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (EGM) được tổ chức hôm nay vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, đã quyết định, phù hợp với đề xuất của Ủy ban Đề cử, bầu Jon GillardJuergen Goeldner làm thành viên Hội đồng quản trị mới.

STOCKHOLM, 27 tháng 9 năm 2023 – EGM đã quyết định, phù hợp với đề xuất của Ủy ban Đề cử, rằng Hội đồng quản trị sẽ bao gồm sáu thành viên, không có phó, và bầu Jon Gillard và Juergen Goeldner làm thành viên Hội đồng quản trị mới cho giai đoạn cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

EGM cũng đã quyết định, phù hợp với đề xuất của Ủy ban Đề cử, rằng các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu sẽ nhận thù lao (bao gồm cả phí cho công việc ủy ban) phù hợp với các mức thù lao được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tỷ lệ thuận với thời gian thực tế phục vụ so với toàn bộ thời gian từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Torgny Hellström, Chủ tịch Hội đồng quản trị
torgny.hellstrom@starbreeze.com

Thông tin được gửi đi công bố, qua người liên hệ nêu trên, vào lúc 13.45 pm CEST ngày 27 tháng 9 năm 2023.

Về Starbreeze

Starbreeze là một nhà phát triển, nhà xuất bản và nhà phân phối độc lập của PC và máy chơi game nhắm vào thị trường toàn cầu, với các studio ở Stockholm, Barcelona, ParisLondon. Lưu trữ thương hiệu đình đám PAYDAYTM, Starbreeze phát triển các trò chơi dựa trên quyền sở hữu nội bộ và bên thứ ba, cả nội bộ và hợp tác với các nhà phát triển trò chơi bên ngoài. Cổ phiếu của Starbreeze được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Stockholm dưới các mã cổ phiếu STAR A và STAR B.

Đọc thêm tại www.starbreeze.com và corporate.starbreeze.com

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/14632/3843268/2322738.pdf

Starbreeze AB – Thông cáo từ EGM 2023

NGUỒN Starbreeze AB