Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Powerbridge Technologies Co., Ltd. Công bố Việc Hợp nhất Cổ phiếu

84 1 Powerbridge Technologies Co., Ltd. Announces Share Consolidation

ZHUHAI, Trung Quốc, 21 tháng 9 năm 2023 – Powerbridge Technologies Co., Ltd. (Công ty) (NASDAQ: PBTS) hôm nay thông báo rằng Công ty sẽ thực hiện việc tổng hợp cổ phiếu thường của mình với tỷ lệ 1-8, có hiệu lực vào 5:00 chiều Giờ Miền Đông vào 21 tháng 9 năm 2023 (“Tổng hợp cổ phiếu”). Dự kiến cổ phiếu thường của Công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên cơ sở sau khi tổng hợp vào đầu phiên giao dịch thị trường lúc 4:00 sáng Giờ Miền Đông vào 22 tháng 9 năm 2023. Khi mở cửa phiên giao dịch vào 22 tháng 9 năm 2023, cổ phiếu thường của Công ty sẽ tiếp tục được giao dịch trên Thị trường Vốn Nasdaq dưới biểu tượng “PBTS” với mã CUSIP mới G72007126.

Kết quả của việc Tổng hợp cổ phiếu, mỗi tám cổ phiếu thường của Công ty sẽ được tự động tổng hợp thành một cổ phiếu thường. Việc Tổng hợp cổ phiếu sẽ không thay đổi bất kỳ quyền nào của cổ phiếu thường của Công ty. Không có cổ phiếu lẻ nào được phát hành liên quan đến việc Tổng hợp cổ phiếu, tất cả các cổ phiếu lẻ đó sẽ được mua lại bằng tiền mặt với giá trị hợp lý của cổ phiếu lẻ đó, dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu thường trên cơ sở sau khi tổng hợp tại Thị trường Vốn Nasdaq vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thường sau khi Tổng hợp cổ phiếu.

Về Powerbridge Technologies

Powerbridge Technologies Co., Ltd. (Nasdaq: PBTS) là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ toàn cầu trên nhiều ngành công nghiệp. Công ty tham gia vào bốn phân khúc kinh doanh: nền tảng và dịch vụ thương mại kỹ thuật số toàn cầu, các giải pháp nông nghiệp và nông nghiệp, các giải pháp năng lượng tái tạo và nông nghiệp tích hợp và hoạt động mua bán thiết bị tiền điện tử và đào tiền điện tử.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán theo định nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán bao gồm các tuyên bố liên quan đến các kế hoạch, mục tiêu, mục đích, chiến lược, sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai và các giả định cơ bản và các tuyên bố khác không phải là tuyên bố về các sự kiện lịch sử. Các tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính” hoặc các biểu hiện tương tự khác. Các tuyên bố không phải là tuyên bố về các sự kiện lịch sử là các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán không đảm bảo kết quả hoạt động trong tương lai và liên quan đến rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng của Công ty được thảo luận trong các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố này chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn và rủi ro bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của Công ty; phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty; nhu cầu và chấp nhận sản phẩm và dịch vụ; thay đổi công nghệ; điều kiện kinh tế; danh tiếng và thương hiệu; tác động của cạnh tranh và định giá; quy định của chính phủ; biến động chung trong điều kiện kinh tế và kinh doanh tại Trung Quốc và các giả định liên quan đến bất kỳ điều nào trong số này và các rủi ro khác được nêu trong các báo cáo được Công ty nộp lên SEC. Vì những lý do này, trong số những lý do khác, các nhà đầu tư được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các tệp của Công ty với SEC, có thể được xem xét tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ công khai sửa đổi các tuyên bố tiên đoán này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày của thông cáo báo chí này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Quan hệ Nhà đầu tư Doanh nghiệp
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
Email: ir@powerbridge.com
Website: www.powerbridge.com/ir/

NGUỒN Powerbridge Technologies Co., Ltd.