Bộ Công thương đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2013 về kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đề xuất rút ngắn thời gian giữa các kỳ điều hành xăng dầu, Bộ Công Thương cũng đưa ra các phương án về đầu mối quản lý xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan này đề xuất 3 phương án về đầu mối quản lý đối với mặt hàng xăng dầu. Phương án thứ nhất, giữ nguyên như quy định hiện hành, nhiều bộ ngành cùng tham gia công tác quản lý mặt hàng này.

Bộ Công Thương đề xuất chuyển toàn bộ việc điều hành giá xăng dầu sang Bộ Tài chính

Bộ Công Thương nhấn mạnh phương án này đã triển khai nhiều năm qua, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ từng bộ ngành, thực hiện giám sát kiểm tra chi phí, song khi có vấn đề phát sinh lại cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành để cùng xử lý.

Phương án thứ hai, Bộ Công Thương đề xuất giao Bộ Tài chính đảm nhận, bởi Bộ Tài chính đảm trách toàn bộ chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính nên thực hiện chính xác công tác tính toán, hướng dẫn, công bố giá điều hành.

Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm, đó là việc điều hành giá tách xa việc điều hành cung cầu nên sẽ có những bất ổn, không có sự độc lập, khách quan trong tính toán chi phí kinh doanh xăng dầu.

Phương án 3 là giao cho Bộ Công Thương làm đầu mối quản lý. Theo cơ quan này, phương án này dù đảm bảo thống nhất một đầu mối quản lý giá và cung cầu, nhưng lại không đảm bảo sự phù hợp, thống nhất trong phân công, thực hiện theo chuyên môn, nghiệp vụ, dẫn tới chồng chéo và phát sinh thêm bộ máy.

Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm của các phương án, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn phương án 2, là giao toàn bộ việc điều hành giá xăng dầu, tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu cho Bộ Tài chính chủ trì thực hiện. Bộ Công Thương sẽ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV diễn ra hồi tháng 10-2022, tham gia làm rõ một số vấn đề về công tác điều hành thị trường xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết bộ sẽ đề xuất chuyển quyền quản lý xăng dầu về một đầu mối là Bộ Công Thương.


Minh Phong