Chiều 31-3, Bộ Công Thương họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) chủ trì họp báo.

Theo Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 của EVN là 419.031,8 tỉ đồng, năm 2022 là 493.265,3 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối – bán lẻ điện và phụ trợ – quản lý ngành.

Theo đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,9 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020; giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN cao hơn giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 648 ngày 20-3-2019 của Bộ Công Thương gần 168 đồng/kWh. Theo Quyết định 648, giá bán lẻ điện bình quân từ áp dụng từ năm 2019 đến nay là 1.864,44 đồng/kWh.

Năm 2022 EVN lỗ hơn 26.0000 tỉ đồng, giá thành sản xuất điện vượt 2.000 đồng/kWh

Về chi phí, doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2021 của EVN, Bộ Công Thương cho biết tổng chi phí khâu phát điện là 339.387,95 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.506,4 đồng/kWh.

So với năm 2020, chi phí khâu phát điện năm 2021 tăng 28.425,35 tỉ đồng. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 14.820,86 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 65,78 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 63.313,47 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 281,02 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ – quản lý ngành là 1.509,52 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ – quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,7 đồng/kWh. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia là 265,75 tỉ đồng.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2021 là 225,30 tỉ kWh, tăng 3,85% so với năm 2020. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2021 là 418.056,49 tỉ đồng, tăng 5,87% so với năm 2020. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2021 là 1.855,57 đ/kWh, tăng 1,94% so với năm 2020.

Năm 2021 không hạch toán khoản chênh lệch tỉ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện. Tính đến hết năm 2021, các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện bao gồm: phần còn lại khoản chênh lệch tỉ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2019 với số tiền khoảng 3.015,80 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện năm 2020 với số tiền khoảng 4.566,94 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2021 khoảng 3.702,257 tỉ đồng.

Về chi phí, doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN, Bộ Công Thương cho biết tổng chi phí khâu phát điện là 412.243,53 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.698,45 đồng/kWh. So với năm 2021, chi phí khâu phát điện năm 2022 tăng 72.855,58 tỉ đồng.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 16.854,57 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 69,44 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 62.543,78 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 257,68 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phụ trợ – quản lý ngành là 1.623,41 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ – quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,69 đồng/kWh. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia là 387,55 tỉ đồng.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2022 là 242,72 tỉ kWh, tăng 7,73% so với năm 2021. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2022 là 456.971,15 tỉ đồng, tăng 9,31% so với năm 2021. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2022 là 1.882,73 đồng/kWh, tăng 1,46% so với năm 2021.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294,15 tỉ đồng. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058,36 tỉ đồng.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện (bao gồm thu nhập từ hoạt động tài chính và từ tiền bán công suất phản kháng) năm 2022 của EVN lỗ 26.235,78 tỉ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Theo kết quả kiểm tra, các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 bao gồm: phần còn lại khoản chênh lệch tỉ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2019 với số tiền khoảng 3.015,80 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện năm 2020 với số tiền khoảng 4.566,94 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện năm 2021 khoảng 3.702,257 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2022 khoảng 3.440,83 tỉ đồng.

Tại họp báo, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết căn cứ các quy định hiện hành, vừa qua EVN đã xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện. Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra phương án do EVN xây dựng và đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết năm 2022 đơn vị đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính khi chi phí đầu vào tăng cao, trong khi đó giá bán lẻ điện bình quân từ năm 2019 đến nay chưa được điều chỉnh. Do đó, EVN đã xây dựng phương án điều chỉnh giá điện trình cấp có thẩm quyền.


Minh Chiến