Về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc ở địa phương, nguyên nhân, khách quan, chủ quan, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể, phù hợp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao 3 bộ ngành kiểm tra việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ở địa phương. Ảnh: Minh Khôi

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trong quý I/2023.

Đề nghị các bộ, địa phương theo phạm vi chức năng quản lý của mình, khẩn trương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022; khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định 107/2021, Nghị định 104/2022.

Ngày 1-3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về báo cáo kết quả rà soát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện bãi bỏ quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra những vấn đề khiến người dân gặp khó khăn trong quá trình đi giải quyết thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Điển hình trong đó là việc các bộ, ngành chưa công bố các thủ tục phải kết nối liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ngoài ra, phần mềm liên quan đến vấn đề này còn hay mắc lỗi cũng khiến người dân lúng túng khi khai báo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhận thức sâu sắc lợi ích của việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Ông Trần Hồng Hà cho rằng nhận thức phải rõ từ cấp trung ương, các bộ, ngành rồi lan tỏa xuống các địa phương, người dân, doanh nghiệp. Đây không chỉ là quyết tâm chính trị mà đòi hỏi phải đầu tư nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng, kinh phí.

“Địa phương nào để xảy ra những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì Chính phủ sẽ có chỉ đạo và kiên quyết xử lý. Đây là vấn đề không nên để xảy ra dù chỉ một ngày, một giờ” – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận.


B.Trân