Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa trong 3 năm (từ năm 2019-2021).

Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa – nơi phát hiện nhiều vi phạm trong giai đoạn 2019-2021

Theo kết luận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Thanh Hóa giao, Ban TĐ-KT đã làm tốt nhiệm vụ, trong đó công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ theo quy định; việc khen thưởng được thực hiện kịp thời, chính xác có tác dụng giáo dục, động viên và nên gương sáng trong tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban TĐ-KT cũng có nhiều khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra. Cụ thể, về công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, năm 2021, Ban TĐ-KT chưa tham mưu đầy đủ cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chính Minh và tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong năm 2021, Ban TĐ-KT không tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm thi đua, khen thưởng; không tổ chức kiểm tra việc thực hiện, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, trong các năm 2019, 2020, Ban TĐ-KT chưa tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng theo quy định.

Về công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, kiểm tra 116 hồ sơ khen thưởng năm 2019, thanh tra nhận thấy việc công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” và “Cúp doanh nhân xứ Thanh”, Ban TĐ-KT chưa có thông báo công khai trên đài báo địa phương về kế hoạch xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Công tác thẩm tra hồ sơ và tổ chức xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu còn chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các doanh nhân nhân dịp tổ chức Lễ vinh danh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” và “Cúp doanh nhân xứ Thanh”.

Có 35 doanh nghiệp chưa đủ số điểm, điều kiện để được xét công nhận (tại thời điểm nộp hồ sơ), mặc dù hội đồng khen thưởng đã họp xét, thảo luận, thống nhất công nhận các trường hợp được khen thưởng, nhưng không ghi chép đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong biên bản họp của hội đồng.

Kiểm tra 140 hồ sơ khen thưởng năm 2020 và 2021, thanh tra phát hiện các vi phạm như: Chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các doanh nhân nhân dịp tổ chức Lễ vinh danh chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu; không thực hiện việc công bố công khai để mọi doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký theo quy định; không có thông báo công khai trên báo, đài trong tỉnh về kế hoạch xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu theo quy định…

Ngoài ra, trong năm 2021, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh được giao 2 chỉ tiêu (gồm 1 tập thể và 1 cá nhân) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Tuy nhiên, cơ quan này lại lựa chọn 2 cá nhân là chưa phù hợp; việc thiết lập hệ thống sổ sách kế toán năm 2019, 2020, 2021 chưa đầy đủ; thủ tục mua sắm một số gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (mua khung bằng khen, thuê thêu cờ thi đua, thuê in phôi bằng khen) còn thiếu một số hồ sơ như: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, biên bản về việc thương thảo hợp đồng…

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Trưởng ban TĐ-KT từ năm 2019 đến 2021. Trách nhiệm tham mưu thuộc các Phó trưởng Ban TĐ-KT và một số phòng, ban liên quan.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ban TĐ-KT kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tới những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra, có biện pháp khắc phục; kiến nghị Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo thẩm quyền, chỉ đạo Ban TĐ-KT nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.


Tuấn Minh