UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các sở – ngành, UBND các cấp trên địa bàn giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của TP HCM năm 2022 dù tăng 7 bậc so với năm 2021 nhưng vẫn xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố.

Theo đó, TP HCM xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính của thành phố ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tham mưu, triển khai cải cách hành chính nhà nước; đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số mang đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức, góp phần xây dựng chính quyền hành động, thân thiện với nhân dân.

TP HCM đưa ra hàng loạt chỉ tiêu để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; Ảnh: Nguyễn Phan

Đồng thời thực hiện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm công chức trực tiếp đang đảm nhiệm các vị trí việc làm ở các lĩnh vực cải cách hành chính giữ vị trí lãnh đạo nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 3 năm liên tục trở lên và được đánh giá có nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả được áp dụng thực tiễn.

Hàng loạt chỉ tiêu cụ thể được TP HCM xác định, cụ thể đến cuối năm 2023 đạt trên 80%, cuối năm 2024 đạt trên 90% và đến hết năm 2025 đạt 100% cán bộ, công chức lãnh đạo các sở – ngành, UBND cấp huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các sở – ngành, UBND các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về công tác cải cách hành chính.

  • Cải cách hành chính: Thước đo là lòng dân

Đến cuối năm 2024 đạt trên 80% và đến hết năm 2025 đạt 100% công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đến cuối năm 2024 đạt trên 80% và đến hết năm 2025 đạt 100% công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính được tiếp cận các tài liệu, bài giảng điện tử về cải cách hành chính; được tiếp cận các mô hình cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.

Mỗi năm phấn đấu ít nhất từ 10 công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính được quy hoạch chức danh lãnh đạo; 5 công chức, viên chức được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.

Phấn đấu đến năm 2025 đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 50 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính để trở thành các chuyên gia về cải cách hành chính.


PHAN ANH