Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Invitae Nhận Thông Báo Không Tuân Thủ Tiêu Chuẩn Giá Cổ Phiếu Tối Thiểu của NYSE về Tiếp Tục Niêm Yết

47 2 Invitae Receives Notice of Non-Compliance with NYSE Minimum Share Price Continued Listing Standard

SAN FRANCISCO, 22 tháng 9 năm 2023Invitae (NYSE: NVTA), một công ty hàng đầu về di truyền y tế, hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 20 tháng 9 năm 2023 cho biết công ty hiện không tuân thủ Mục 802.01C của Sổ tay Công ty Đại chúng Niêm yết NYSE vì giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu phổ thông của công ty trong 30 ngày giao dịch liên tiếp là dưới 1,00 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Thông báo của NYSE không có tác động ngay lập tức đến việc niêm yết cổ phiếu phổ thông trên NYSE, tùy thuộc vào việc công ty tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của NYSE.


Sứ mệnh của Invitae (NVTA) là đưa thông tin di truyền toàn diện vào thực hành y tế chính thống để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho hàng tỷ người. www.invitae.com (PRNewsFoto/Invitae Corporation)

Invitae đã thông báo cho NYSE rằng công ty có ý định tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết trong thời gian khắc phục bắt buộc.

Thông báo của NYSE được mô tả ở trên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và không mâu thuẫn hoặc gây ra sự kiện mặc định hoặc tăng tốc theo bất kỳ thỏa thuận nợ trọng yếu nào của công ty.

Về Invitae
Invitae (NYSE: NVTA) là một công ty hàng đầu về di truyền học được hàng triệu bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ tin tưởng để cung cấp kịp thời thông tin di truyền bằng công nghệ kỹ thuật số. Chúng tôi có mục tiêu cung cấp các câu trả lời chính xác và có thể hành động để tăng cường quyết định y tế cho các cá nhân và gia đình của họ. Các chuyên gia di truyền học của Invitae áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với dữ liệu và nghiên cứu, phục vụ như nền tảng cho sứ mệnh của họ là đưa thông tin di truyền toàn diện vào y học chính thống để cải thiện chăm sóc sức khỏe cho hàng tỷ người.

Để tìm hiểu thêm, truy cập invitae.com và theo dõi cập nhật trên Twitter, Instagram, FacebookLinkedIn @Invitae.

Tuyên bố về khu vực an toàn
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán trong phạm vi của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995, bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch của công ty để khắc phục yêu cầu giá cổ phiếu tối thiểu, tiếp tục được niêm yết trên NYSE và các ảnh hưởng đến kinh doanh của nó bao gồm nhưng không giới hạn ở các thỏa thuận nợ trọng yếu hoặc thỏa thuận khác của công ty. Các tuyên bố tiên đoán phải chịu rủi ro và không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả thực tế khác biệt đáng kể, và kết quả báo cáo không nên được coi là chỉ dẫn về hiệu suất trong tương lai. Những rủi ro và không chắc chắn này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: khả năng của công ty để tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết của NYSE và lấy lại sự tuân thủ với yêu cầu giá cổ phiếu tối thiểu; khả năng của công ty để phát triển kinh doanh của mình một cách tiết kiệm chi phí; lịch sử thua lỗ của công ty; khả năng của công ty để duy trì các mối quan hệ khách hàng quan trọng; khả năng cạnh tranh của công ty; các rủi ro liên quan đến các vụ kiện tụng; khả năng của công ty để sử dụng dữ liệu di truyền thay đổi nhanh chóng để giải thích kết quả xét nghiệm một cách chính xác và nhất quán; các vụ vi phạm bảo mật, mất dữ liệu và các sự cố khác; luật pháp và quy định áp dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty; và các rủi ro khác được nêu trong các tài liệu mà công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bao gồm các rủi ro được nêu trong Báo cáo Quý 10-Q của công ty cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023. Những tuyên bố tiên đoán này chỉ có hiệu lực kể từ ngày này, và Invitae Corporation từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố tiên đoán này.

Liên hệ Invitae:

Quan hệ Nhà đầu tư
Hoki Luk
ir@invitae.com

Quan hệ công chúng
Amy Hadsock
pr@invitae.com

NGUỒN Invitae Corporation