Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Kết quả của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên và Đặc biệt

29 5 Results of Annual General and Special Shareholder Meeting

VANCOUVER, BC, 19 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – 20 tháng 9 năm 2023Sydney, Úc


Patriot Battery Metals Logo (CNW Group/Patriot Battery Metals Inc)

Patriot Battery Metals Inc. (Công ty hoặc Patriot) (TSXV: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) xin công bố kết quả bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên và đặc biệt của Công ty được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2023, lúc 4 giờ chiều (giờ Đông) tại Montreal, Quebec, Canada (Đại hội).

Tất cả các vấn đề được đệ trình lên cổ đông để phê duyệt như đã nêu trong Thông báo Đại hội cổ đông thường niên và đặc biệt của Công ty và Bản cáo bạch ngày 11 tháng 8 năm 2023 đều được đa số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội thông qua.

Tổng cộng có 50.076.171 cổ phiếu phổ thông được bỏ phiếu tại Đại hội, chiếm khoảng 45,05% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty tính đến ngày ghi danh của Đại hội.

Theo yêu cầu của Quy tắc Niêm yết 3.13.2 của ASX, chúng tôi thông báo chi tiết các nghị quyết và ủy quyền như được nêu tại Phụ lục 1.

Báo cáo với kết quả cuối cùng về tất cả các vấn đề được bỏ phiếu tại Đại hội cũng sẽ được nộp trên SEDAR+ dưới hồ sơ của Patriot tại www.sedarplus.ca.

Giới thiệu về Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. là một công ty thăm dò khoáng sản lithium trong đá cứng, tập trung vào việc thúc đẩy Tài sản Corvette quy mô khu vực 100% thuộc sở hữu của mình nằm ở khu vực Eeyou Istchee James Bay của tỉnh Quebec, Canada, gần cơ sở hạ tầng đường bộ và đường dây điện khu vực. Tài sản Corvette có CV5 Spodumene Pegmatite với ước tính trữ lượng khoáng sản suy đoán ban đầu1 là 109,2 triệu tấn với 1,42% Li2O và 160 ppm Ta2O5 (ở ngưỡng cắt 0,40% Li2O) và được xếp hạng là nguồn tài nguyên pegmatit lithium lớn nhất châu Mỹ, và nằm trong top 10 nguồn tài nguyên pegmatit lithium lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Tài sản Corvette còn có nhiều cụm pegmatit spodumene khác chưa được khoan thăm dò, cũng như hơn 20 km tiềm năng chưa được đánh giá.

1 Tài nguyên khoáng sản không phải là trữ lượng khoáng sản vì chúng chưa chứng minh được khả năng kinh tế. Ngày có hiệu lực của ước tính trữ lượng khoáng sản là ngày 25 tháng 6 năm 2023 (qua lỗ khoan CV23‐190) và ngưỡng cắt cơ sở là 0,40% Li2O.

Thông cáo báo chí này đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt,

BLAIR WAY

Blair Way, Chủ tịch, Giám đốc điều hành & Giám đốc

Không có cơ quan quản lý chứng khoán hoặc sở giao dịch chứng khoán nào xem xét hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với tính đầy đủ hoặc chính xác của nội dung thông cáo báo chí này.

Tuyên bố Người có năng lực (Quy tắc Niêm yết 5.22 của ASX)

Ước tính trữ lượng khoáng sản trong thông cáo này được Công ty báo cáo theo Quy tắc Niêm yết 5.8 của ASX vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Công ty xác nhận rằng họ không nhận thấy thông tin hoặc dữ liệu mới nào ảnh hưởng đáng kể đến thông tin được đưa ra trong các thông báo trước đó và tất cả các giả định và thông số kỹ thuật quan trọng nằm dưới cơ sở các ước tính trong các thông báo trước đó vẫn tiếp tục áp dụng và không thay đổi đáng kể.

Nghị quyết

Kết quả
Nghị quyết

Số phiếu bầu trong Đại hội

Chỉ thị đưa ra cho người được ủy quyền hợp lệ

Ủng hộ

Chống đối

Không bỏ phiếu/Kiêng

Ủng hộ

Chống đối

Không bỏ phiếu/Kiêng

Tùy quyền

1a Bầu Giám đốc –

Kenneth Brinsden

Thông qua

45.643.883

98,913%

Không áp dụng