Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

MINISO công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD

14 3 MINISO Announces US$200 Million Share Repurchase Program

GUANGZHOU, Trung Quốc, 15 tháng 9 năm 2023 – MINISO Group Holding Limited (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) (“MINISO”, “MINISO Group” hoặc “Công ty”), một nhà bán lẻ giá trị toàn cầu cung cấp nhiều sản phẩm phong cách sống xu hướng với thiết kế IP, hôm nay thông báo rằng, sau khi chương trình mua lại cổ phiếu mà Công ty áp dụng vào tháng 9 năm 2022 hết hiệu lực, hội đồng quản trị của Công ty (“Hội đồng”) đã ủy quyền và phê duyệt một chương trình mua lại cổ phiếu mới vào ngày 15 tháng 9 năm 2023 (“Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023”), theo đó Công ty có thể mua lại tối đa 200 triệu USD giá trị cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và/hoặc chứng chỉ lưu ký Mỹ đại diện cho cổ phiếu phổ thông của mình (gọi chung là “Cổ phiếu”) trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 được phê duyệt. Công ty dự kiến sẽ tài trợ cho các giao dịch mua lại theo Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 từ tiền mặt dư trên bảng cân đối kế toán của mình.

Hội đồng tin rằng việc mua lại cổ phiếu trong điều kiện hiện tại sẽ thể hiện sự tự tin của Công ty đối với triển vọng và tương lai kinh doanh của mình và sẽ có lợi cho Công ty và tạo ra giá trị cuối cùng cho các cổ đông của Công ty (“Cổ đông”).

Các giao dịch mua lại cổ phiếu được đề xuất của Công ty theo Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 có thể được thực hiện theo thời điểm trên thị trường mở ở mức giá thị trường hiện hành, thông qua các giao dịch đàm phán riêng lẻ, giao dịch khối lượng lớn và/hoặc thông qua các phương tiện hợp pháp khác, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và phù hợp với các quy tắc và quy định hiện hành cũng như chính sách giao dịch nội gián của mình.

Công ty sẽ tiến hành việc mua lại bằng cách thực thi quyền mua lại cổ phiếu theo ủy quyền sẽ được Hội đồng cấp hoặc sẽ được cấp theo các nghị quyết của Cổ đông được thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty mỗi năm để mua lại Cổ phiếu không vượt quá 10% tổng số Cổ phiếu đã phát hành (“Ủy quyền Mua lại Cổ phiếu”) kể từ ngày cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên đó, với mỗi ủy quyền chấm dứt hiệu lực khi xảy ra sớm nhất trong các sự kiện sau: (a) kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo của Công ty; (b) hết thời hạn mà cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo của Công ty phải được tổ chức theo điều lệ và các luật áp dụng; và (c) ngày mà thẩm quyền được cấp theo nghị quyết thông thường phê duyệt Ủy quyền Mua lại Cổ phiếu bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một nghị quyết thông thường của Cổ đông.

Đối với giai đoạn từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của Công ty trước cuối năm 2023, Công ty sẽ mua lại dưới thẩm quyền của ủy quyền mua lại cổ phiếu do Cổ đông cấp vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, và đối với các giai đoạn tiếp theo của Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023, Công ty sẽ mua lại dưới ủy quyền mua lại cổ phiếu sẽ được Cổ đông cấp tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Cổ đông và các điều kiện ủy quyền chung như đã nêu ở trên. Hội đồng có ý định thực hiện Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 trong thời hạn 12 tháng chỉ theo cách thức và phạm vi không gây ra nghĩa vụ chào mua bắt buộc theo Quy tắc 26 của Bộ luật về Chào mua và Mua lại cổ phiếu.

Công ty sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu tuân thủ Các Quy tắc Niêm yết Chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (”Các Quy tắc Niêm yết”). Theo Quy tắc 10.06(2)(e) của Các Quy tắc Niêm yết, một công ty phát hành không được mua lại cổ phiếu của mình trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (“Sở Giao dịch”) vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhận được thông tin nội bộ cho đến khi thông tin đó được công bố công khai. Đặc biệt, trong thời gian một tháng ngay trước sớm hơn trong hai ngày (i) ngày họp hội đồng quản trị để phê duyệt kết quả kinh doanh năm, nửa năm, quý hoặc bất kỳ kỳ kế toán trung gian nào của công ty phát hành; và (ii) thời hạn công ty phát hành phải công bố kết quả kinh doanh năm, nửa năm hoặc quý theo Các Quy tắc Niêm yết, hoặc kỳ kế toán trung gian, và kết thúc vào ngày công bố kết quả, công ty phát hành không được mua lại cổ phiếu của mình trên Sở Giao dịch, trừ khi hoàn cảnh đặc biệt xảy ra.

Công ty sẽ tiến hành chương trình mua lại cổ phiếu đề xuất tuân thủ điều lệ và quy chế của Công ty, Các Quy tắc Niêm yết, Bộ luật về Chào mua và Mua lại cổ phiếu, Luật Công ty Quần đảo Cayman và tất cả các luật và quy định hiện hành mà Công ty phải tuân thủ.

Hội đồng tin rằng nguồn lực tài chính hiện tại của Công ty sẽ cho phép nó thực hiện việc mua lại cổ phiếu mà không gây ra bất kỳ tác động nào đáng kể đến vốn lưu động.

Hội đồng sẽ xem xét định kỳ Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 và có thể ủy quyền điều chỉnh các điều khoản và quy mô của nó.

Cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý rằng bất kỳ giao dịch mua lại nào cũng có thể được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thị trường và hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng. Không có bảo đảm về thời điểm, số lượng hoặc giá cả của bất kỳ giao dịch mua lại nào. Do đó, cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch Cổ phiếu.

Về MINISO Group

MINISO Group là nhà bán lẻ giá trị toàn cầu cung cấp nhiều sản phẩm phong cách sống xu hướng với thiết k