Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Mua lại lịch sử của AuRico Metals cổ phiếu Thăm dò Thái Bình Dương Ridge

TORONTO, 22 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Thông cáo báo chí này được đưa ra bởi AuRico Metals Inc. (“AuRico”), một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Centerra Gold Inc., để báo cáo về một thương vụ mua lại lịch sử của nó cổ phiếu phổ thông (“Cổ phiếu”) trong vốn cổ phần của Pacific Ridge Exploration Ltd. (nhà “Phát hành”), một công ty có trụ sở chính tại 1100 – 1111 Melville St., Vancouver, British Columbia, V6E 3V6, Canada. Việc mua lại là lịch sử và do sơ suất hành chính, một báo cáo cảnh báo sớm liên quan đến Giao dịch trước đây không được AuRico nộp.

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, AuRico đã mua 16.996.099 Cổ phiếu làm phần thưởng cho việc bán bởi AuRico 100% lợi ích trong các dự án đồng vàng porphyry Kliyul và Redton cho Nhà phát hành theo thỏa thuận mua bán tài sản ngày 10 tháng 5 năm 2023 giữa AuRico và Nhà phát hành ( “Giao dịch”). Giao dịch, bao gồm cả khoản thưởng Cổ phiếu, đã được Nhà phát hành tiết lộ thông qua thông cáo báo chí vào ngày 10 tháng 5 năm 2023. Ngay trước Giao dịch, AuRico không nắm giữ bất kỳ Cổ phiếu nào và ngay sau Giao dịch, AuRico nắm giữ 16.996.099 Cổ phiếu, chiếm khoảng 13,6% số Cổ phiếu đã phát hành và lưu hành trên cơ sở không pha loãng. Tính đến ngày hôm nay, AuRico nắm giữ 16.996.099 Cổ phiếu.

AuRico đã mua Cổ phiếu do kết quả của Giao dịch và nắm giữ các chứng khoán đó vì mục đích đầu tư. AuRico không có bất kỳ kế hoạch hoặc ý định hiện tại nào liên quan đến, hoặc sẽ dẫn đến, việc mua thêm chứng khoán của Nhà phát hành, thanh lý chứng khoán của Nhà phát hành, hoặc bất kỳ hành động nào khác được mô tả trong Mục 5 của Mẫu 62-103F1 Công bố bắt buộc theo các Yêu cầu Cảnh báo sớm. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, quan điểm của AuRico về triển vọng của Nhà phát hành và các yếu tố khác mà AuRico coi là có liên quan, AuRico có thể mua thêm chứng khoán của Nhà phát hành theo thời gian từ thị trường mở hoặc thông qua các giao dịch đàm phán riêng, hoặc có thể bán tất cả hoặc một phần Cổ phiếu của mình. Theo Giao dịch, AuRico được cấp quyền, tùy thuộc vào một số điều kiện, tham gia các đợt huy động vốn cổ phần của Nhà phát hành xảy ra trước kỷ niệm ba năm ngày đóng Giao dịch như cần thiết để duy trì tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu của AuRico.

Một báo cáo cảnh báo sớm liên quan đến Giao dịch sẽ được AuRico nộp trên hồ sơ SEDAR+ của Nhà phát hành tại www.sedarplus.com. Để biết thêm thông tin hoặc để nhận bản sao của báo cáo cảnh báo sớm liên quan, vui lòng liên hệ:

1 University Avenue
Suite 1500
Toronto, Ontario
M5J 2P1
Lisa Wilkinson
Điện thoại: (416) 204-3780

NGUỒN AuRico Metals Inc.