Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

QUỸ THU NHẬP CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN NEUBERGER BERMAN CÔNG BỐ PHÂN PHỐI HÀNG THÁNG

41 6 NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION

NEW YORK, 29 tháng 9 năm 2023 – Quỹ Thu nhập Chứng khoán Bất động sản Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. (NYSE American: NRO) (“Quỹ”) đã công bố một khoản phân phối 0,0312 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Khoản phân phối được công bố hôm nay sẽ được trả vào ngày 31 tháng 10 năm 2023, có ngày ghi sổ là 16 tháng 10 năm 2023 và ngày không quyền nhận cổ tức là 13 tháng 10 năm 2023.


Neuberger Berman Logo (PRNewsFoto/Neuberger Berman Group LLC)

Theo chính sách phân phối cố định của mình, Quỹ dự kiến sẽ thực hiện các khoản phân phối hàng tháng thường xuyên, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, với mức 0,0312 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông, trừ khi có thêm hành động để xác định một khoản tiền khác. Không có bảo đảm rằng Quỹ luôn có thể trả một khoản phân phối với bất kỳ mức độ cụ thể nào, hoặc rằng một khoản phân phối sẽ bao gồm chỉ thu nhập đầu tư ròng. Khả năng duy trì mức phân phối hiện tại của Quỹ sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm số lượng và tính ổn định của thu nhập nhận được từ các khoản đầu tư, khả năng tiếp cận vốn lãi, số lượng đòn bẩy tài chính được Quỹ sử dụng, chi phí đòn bẩy và mức các khoản phí và chi phí khác của Quỹ.

Khoản phân phối được công bố hôm nay, cũng như các khoản phân phối trong tương lai, có thể bao gồm thu nhập đầu tư ròng, lãi vốn thực hiện ròng và hoàn vốn. Để tuân thủ Mục 19 của Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, với những sửa đổi sau này, một thông báo sẽ được cung cấp cho bất kỳ khoản phân phối nào không chỉ bao gồm thu nhập đầu tư ròng. Thông báo đó sẽ nhằm mục đích thông tin và không phải cho mục đích báo cáo thuế, và sẽ tiết lộ, trong số những thứ khác, các phần ước tính của khoản phân phối, nếu có, bao gồm thu nhập đầu tư ròng, lãi vốn và hoàn vốn. Việc xác định cuối cùng về nguồn gốc và đặc điểm thuế của tất cả các khoản phân phối được trả trong năm 2023 sẽ được thực hiện sau khi kết thúc năm.

Về Neuberger Berman

Neuberger Berman, được thành lập năm 1939, là một công ty quản lý đầu tư độc lập, tư nhân và thuộc sở hữu của nhân viên. Công ty quản lý một loạt các chiến lược – bao gồm cổ phiếu, trái phiếu cố định, lượng hóa và đa tài sản, tư nhân, bất động sản và quỹ phòng hộ – thay mặt cho các tổ chức, cố vấn và cá nhân nhà đầu tư trên toàn cầu. Triết lý đầu tư của Neuberger Berman dựa trên quản lý chủ động, sở hữu tích cực và nghiên cứu cơ bản, bao gồm cả nghiên cứu hàng đầu về các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trọng yếu. Neuberger Berman là một nhà lãnh đạo PRI, một danh hiệu được trao cho ít hơn 1% các công ty đầu tư. Với văn phòng tại 26 quốc gia, đội ngũ đa dạng của công ty có hơn 2.750 chuyên gia. Trong chín năm liên tiếp, Neuberger Berman đã được vinh danh là số một hoặc hai trong khảo sát Các nơi làm việc tốt nhất trong quản lý tiền của Pensions & Investments (trong số những nơi có 1.000 nhân viên trở lên). Công ty quản lý 443 tỷ USD tài sản khách hàng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.nb.com.

Những tuyên bố được đưa ra trong thông cáo này nhìn về tương lai liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn. Các rủi ro và không chắc chắn như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, tác động bất lợi từ sự sụt giảm của các thị trường chứng khoán hoặc sự sụt giảm hiệu suất của Quỹ, suy thoái kinh tế chung, cạnh tranh từ các công ty đầu tư đóng cửa khác, thay đổi chính sách hoặc quy định của chính phủ, không khả năng thu hút hoặc giữ chân nhân viên then chốt của cố vấn đầu tư của Quỹ, không khả năng thực hiện chiến lược đầu tư của Quỹ, không khả năng quản lý sự mở rộng nhanh chóng và các chi phí không lường trước được cũng như các hiệu ứng khác liên quan đến các vụ kiện tụng hoặc điều tra của các tổ chức chính phủ và tự quản lý.

Liên hệ:
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Thông tin Nhà đầu tư
(877) 461-1899

NGUỒN Neuberger Berman