Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

SOS Limited Báo cáo Kết quả Tài chính Giữa kỳ năm 2023

Doanh thu giảm do thanh lý kinh doanh lâu đời và suy thoái kinh tế

Lỗ ròng GAAP thu hẹp còn 11,0 triệu USD, so với mức lỗ 14,3 triệu USD trong nửa đầu năm 2022

Tăng trưởng Dịch vụ Lưu trữ Mỹ đang diễn ra

Số dư tiền mặt tăng nhẹ từ 247,4 triệu USD lên 249,9 triệu USD

NEW YORK, 28 tháng 9 năm 2023 – SOS Limited (“SOS” hoặc “Công ty”) (NYSE: SOS) hôm nay báo cáo kết quả tài chính giữa kỳ năm 2023 từ hoạt động kinh doanh.

Sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 so với 30 tháng 6 năm 2022

Doanh thu

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, SOS tập trung vào bốn dòng sản phẩm và dịch vụ bao gồm Kinh doanh Hàng hóa, Khai thác Tiền điện tử, Dịch vụ Lưu trữ và các hoạt động Khác. Kinh doanh Hàng hóa chiếm 90,5% tổng doanh thu, 0,8% từ khai thác tiền điện tử, 2,9% từ Dịch vụ Lưu trữ và 5,8% từ các hoạt động Khác (tức là khai thác dữ liệu lâu đời).

Doanh thu theo sản phẩm và dịch vụ

Doanh thu theo sản phẩm và dịch vụ

Sáu tháng kết thúc
ngày 30 tháng 6 năm 2023

Sản phẩm và dịch vụ

$ “000”

Phần trăm

Kinh doanh Hàng hóa

37.815

90,5

%

Khai thác tiền điện tử

350

0,8

%

Dịch vụ Lưu trữ

1.225

2,9

%

Khác

2.416

5,8

%

Tổng doanh thu – ròng

$

41.806

100

%

Doanh thu theo sản phẩm và dịch vụ

Sáu tháng kết thúc
ngày 30 tháng 6 năm 2022

Sản phẩm và dịch vụ

$ “000”

Phần trăm

Kinh doanh Hàng hóa