Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Stampede Drilling Inc. công bố Thỏa thuận Tín dụng mới

CALGARY, AB, 21 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Stampede Drilling Inc. (“Stampede” hoặc “Công ty”) (TSXV: SDI) hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận tín dụng mới trị giá 50 triệu đô la với Ngân hàng HSBC Canada và Ngân hàng Toronto-Dominion ( “Thỏa thuận Tín dụng”). Theo Thỏa thuận Tín dụng, có thời hạn ban đầu là ba năm, Stampede sẽ có hạn mức khả dụng 20 triệu đô la theo khoản vay không quay vòng ( “Cơ sở Khoản vay có kỳ hạn”), 15 triệu đô la theo cơ sở tín dụng quay vòng ( “Cơ sở Đồng tài trợ”) và 15 triệu đô la theo cơ sở tín dụng quay vòng bổ sung ( “Cơ sở Hoạt động”, và cùng với Cơ sở Khoản vay có kỳ hạn và Cơ sở Đồng tài trợ, “Các Cơ sở Tín dụng”).

Số tiền thu được từ Cơ sở Khoản vay có kỳ hạn sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc thanh toán các khoản nợ hiện tại của Stampede theo thư cấp tín dụng đã sửa đổi và tái khẳng định ngày 19 tháng 4 năm 2022, như được sửa đổi theo từng thời điểm, với Ngân hàng HSBC Canada. Số tiền thu được từ Cơ sở Đồng tài trợ và Cơ sở Hoạt động sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của Công ty.

Số tiền gốc đến hạn theo Các Cơ sở Tín dụng sẽ được thanh toán vào hoặc trước ngày 20 tháng 9 năm 2026 (hoặc những ngày muộn hơn mà các kỳ hạn đáo hạn của mỗi Cơ sở Tín dụng có thể được gia hạn theo thời gian phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận Tín dụng), với lãi suất hàng năm được xác định liên quan đến hiệu suất của Công ty đối với một số điều khoản tài chính nhất định. Thỏa thuận Tín dụng quy định các điều khoản tích cực và tiêu cực thông thường, bao gồm các hạn chế và giao dịch được phép liên quan đến nợ, mua lại, chuyển nhượng, phân phối và chi tiêu vốn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố nhất định trong Thông cáo Báo chí này cấu thành các tuyên bố hoặc thông tin hướng tới tương lai (gộp chung, “thông tin hướng tới tương lai“). Thông tin hướng tới tương lai liên quan đến các sự kiện hoặc kết quả hoạt động trong tương lai của Công ty. Tất cả thông tin ngoài các tuyên bố về thực tế lịch sử là thông tin hướng tới tương lai. Việc sử dụng bất kỳ từ ngữ nào trong số “dự đoán”, “lập kế hoạch”, “xem xét”, “tiếp tục”, “ước tính”, “mong đợi”, “dự định”, “đề xuất”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “tin”, “dự báo” và “tiên đoán” nhằm xác định thông tin hướng tới tương lai.

Thông cáo Báo chí này chứa thông tin hướng tới tương lai liên quan đến, trong số những thứ khác: việc sử dụng nguồn vốn từ các Cơ sở Tín dụng; lãi suất hàng năm áp dụng cho các Cơ sở Tín dụng; và khả năng gia hạn các Cơ sở Tín dụng phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận Tín dụng.

Thông tin hướng tới tương lai dựa trên một số giả định nhất định mà Công ty đã thực hiện liên quan đến các vấn đề này tại ngày của Thông cáo Báo chí này, bao gồm, trong số những điều khác: rằng các hoạt động kinh doanh của Stampede sẽ tiếp tục đạt được kết quả tài chính bền vững và kết quả hoạt động trong tương lai sẽ phù hợp với kết quả trong quá khứ và kỳ vọng của ban quản lý liên quan đến các vấn đề này; các mức độ thăm dò và phát triển trong ngành dầu khí; giá hàng hóa, lãi suất, giá carbon, thuế suất và tỷ giá hối đoái hiện hành; chi phí hoạt động trong tương lai; và khả năng tiếp cận vốn.

Trong khi Stampede tin rằng các kỳ vọng và các yếu tố vật chất và giả định phản ánh trong thông tin hướng tới tương lai là hợp lý tại ngày của tài liệu này, không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng, các yếu tố và giả định này sẽ chứng tỏ đúng. Thông tin hướng tới tương lai không phải là bảo đảm về kết quả hoạt động trong tương lai và kết quả thực tế hoặc sự kiện có thể khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng của Công ty được thể hiện rõ hoặc ngụ ý bởi các thông tin hướng tới tương lai đó. Do đó, độc giả không nên dựa quá nhiều vào các thông tin hướng tới tương lai. Tất cả các thông tin hướng tới tương lai đều chịu rủi ro và không chắc chắn nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tình trạng của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm thương mại, lạm phát, xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các rủi ro địa chính trị khác; tình trạng của ngành dầu thô và khí tự nhiên và giá hàng hóa liên quan; giá hàng hóa khác và tác động tiềm ẩn đối với Công ty và ngành mà Công ty hoạt động, bao gồm các mức độ thăm dò và phát triển; tác động của sự gia tăng cạnh tranh; biến động trong các kết quả hoạt động; sự biến động đáng kể đang diễn ra trên các thị trường thế giới và tác động kết quả đối với các chương trình khoan và hoàn thiện giếng; tỷ giá hối đoái ngoại tệ; lãi suất; thiếu hụt nhân công và vật tư; rủi ro an ninh mạng; thiên tai tự nhiên; và một số rủi ro và không chắc chắn khác được nêu chi tiết trong phần thảo luận và phân tích của ban quản lý và báo cáo thông tin hàng năm của Công ty, mỗi tài liệu đều ngày 16 tháng 3 năm 2023, cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, phần thảo luận và phân tích của ban quản lý Công ty ngày 27 tháng 7 năm 2023, và theo thời gian trong các tài liệu công khai của Stampede có sẵn trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca.

Danh sách các yếu tố rủi ro này không được hiểu là đầy đủ. Độc giả được cảnh báo rằng các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán, dự báo hoặc dự kiến. Các tuyên bố, bao gồm thông tin hướng tới tương lai, được đưa ra tại ngày của Thông cáo Báo chí này và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hướng tới tương lai nào, cho dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc các lý do khác, trừ khi được yêu cầu bởi luật chứng khoán áp dụng. Thông tin hướng tới tương lai được nêu trong Thông cáo Báo chí này được nêu rõ bởi tuyên bố c