Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

/ĐIỀU CHỈNH — Orex Minerals Inc./

Thông cáo báo chí này sửa lại ngày trong tuần mà cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch từ thông cáo báo chí được đưa ra vào 22 tháng 9 năm 2023 lúc 3:10 chiều PT. Không cần thay đổi nào khác. Thông cáo báo chí đầy đủ và đã được sửa lỗi như sau:

OREX THÔNG BÁO VIỆC HỢP NHẤT CỔ PHIẾU

VANCOUVER, BC, 22 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Orex Minerals Inc. (TSXV: REX) (OTCQB: ORMNF) (“Orex” hoặc “Công ty“) hôm nay thông báo rằng, có hiệu lực từ 27 tháng 9 năm 2023, Công ty sẽ hợp nhất cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của mình (”Cổ phiếu“) với tỷ lệ mười (10) cổ phiếu trước khi hợp nhất thành một (1) cổ phiếu sau khi hợp nhất (”Hợp nhất“). Lý do để Hợp nhất là nhằm tăng tính linh hoạt và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường và thu hút đầu tư cổ phần mới vào Công ty.

Dự kiến Cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch theo cơ sở hợp nhất vào lúc mở cửa giao dịch vào thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023. Sau khi hoàn tất việc Hợp nhất, Công ty dự kiến sẽ có khoảng 18,74 triệu Cổ phiếu đang lưu hành.

Sẽ không phát hành cổ phiếu lẻ trong Hợp nhất. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của bất kỳ cổ đông nào mà nếu không sẽ có quyền nhận một phần cổ phiếu do Hợp nhất sẽ được làm tròn lên số nguyên gần nhất cao hơn nếu phần thập phân là 0,5 hoặc lớn hơn và làm tròn xuống số nguyên thấp hơn gần nhất nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5. Việc Hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của bất kỳ cổ đông nào ngoại trừ do ảnh hưởng tối thiểu của việc loại bỏ cổ phiếu lẻ đã nêu ở trên, mặc dù quyền sở hữu đó sẽ được đại diện bởi số lượng Cổ phiếu ít hơn. Thay vào đó, Hợp nhất sẽ giảm tỷ lệ số lượng Cổ phiếu do tất cả cổ đông nắm giữ.

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu không chứng nhận (bao gồm cả Cổ phiếu được nắm giữ thông qua tài khoản môi giới và/hoặc không được đại diện bởi chứng nhận cổ phiếu vật lý) sẽ có số lượng cổ phiếu được điều chỉnh điện tử bởi đại lý chuyển nhượng của Công ty hoặc bởi các công ty môi giới, ngân hàng, tín thác hoặc đề cử viên khác của họ. Các cổ đông đó không cần thực hiện bất kỳ hành động bổ sung nào để trao đổi cổ phiếu trước khi Hợp nhất lấy cổ phiếu sau khi Hợp nhất.

Thư chuyển nhượng đang được gửi đến tất cả các cổ đông đăng ký nắm giữ chứng nhận cổ phiếu với hướng dẫn về cách trao đổi chứng nhận cổ phiếu hiện tại lấy chứng nhận cổ phiếu mới.

Một bản sao của thư chuyển nhượng cũng sẽ có sẵn trên hồ sơ của Công ty trên SEDAR+.

Mã CUSIP mới của Công ty cho cổ phiếu sau khi Hợp nhất là 68616X209 và mã ISIN mới của nó là CA68616X2095.

GIỚI THIỆU OREX MINERALS INC.

Orex Minerals Inc. là một công ty thăm dò khoáng sản tập trung vào việc thăm dò kim loại quý hiếm và kim loại cơ bản ở MexicoCanada. Orex hiện có một số dự án: Hai dự án nằm ở bang Durango, Mexico, Dự án Sandra Bạc-Vàng với Pan American Silver Corp. và Dự án Coneto Vàng-Bạc với Fresnillo PLC. Dự án thứ ba là Dự án Vàng Jumping Josephine ở British Columbia, Canada. Orex được quản lý bởi Nhóm Quản lý Belcarra có kinh nghiệm (”Nhóm Belcarra“), bao gồm các chuyên gia khai thác mỏ có kinh nghiệm cao.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

B. H. Whiting. P.Geo.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến chương trình và ngân sách ban đầu cho Dự án. Các tuyên bố hướng tới tương lai giải quyết các sự kiện và điều kiện trong tương lai và do đó liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến hiện tại trong các tuyên bố đó và Orex không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố đó, ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp.

Để biết thêm thông tin về các rủi ro và sự không chắc chắn, hãy xem Báo cáo quản lý thường niên mới nhất của Công ty, có sẵn trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca và trên trang web của Công ty tại www.orexminerals.com. Các yếu tố rủi ro được xác định trong Báo cáo MD&A không nhằm mục đích đại diện cho một danh sách đầy đủ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Công ty.

Không Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture cũng không Nhà cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) chịu trách nhiệm về tính thích hợp hoặc chính xác của thông cáo này.

NGUỒN Orex Minerals Inc.